Навигација

Факултет за екологију и заштиту животне средине

Циљ формирања АЛУМНИ КЛУБА је успостављање и одржавање везе између Факултета за екологију и заштиту животне средине и дипломираних студената као и подстицање сарадње између факултета, предузећа и организација у којима сте запослени. 
Факултет за екологију и заштиту животне средине жели да успостави трајну везу са својим дипломираним студентима и информисати их о свим развојним плановима и програмима, те укључити све оне који желе помоћи развоју факултета. 
У том смислу, комуникација са дипломираним студентима један је од важних задатака и то не само везано за њихове жеље и потребе (студирање или проналазак посла) већ и њихово размишљање о самом студијском програму. Бивши студенти могу утицати на профилисање нових наставних планова и програма, помагати у маркетингу и самој промоцији факултета. 
АЛУМНИ КЛУБ (студенти који су завршили студије на студијским програмима Факултета за екологију и заштиту животне средине).

Ивона Стојиљковић, дипл.аналитичар заштите животне средине, Компанија за складиштење и дистрибуцију нафтних деривата ВМЛ доо Јаково
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине: 
•Директор;
•Лице за BZNR; 
•Особа одговорна за управљање отпадом и ЗЖС; 
•Саветник за хемикалије; 
•Референт заштите од пожара; 
•Представник руководства за QMS, EMS i OHSMS.
Поред послова генералног директора обављам и напред наведене послове из области превентивног инжењерства. Стечена знања на Факултету за екологију су ми била од велике користи јер студијски програм - Заштита животне средине ми је омогућио да се у потпуности упознам и савладам технике процене и управљања ризицима по квалитет, животну средину, безбедност на раду и опасност од пожара. Поред тога звање дипл. Аналитичар за ЗЖС омогућило ми је аплицирање за одговарајућа уверења која су неопходна за обављање напред наведених послова.

Наташа Боројевић, МСц аналитичар заштите животне средине, Општинска управа општине Пландиште
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:

Заменик руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комуналне, инспекцијске послове, локално-економски развој и пољопривреду.
Обављам послове који се односе на заштиту животне средине; послове координатора безбедности и здравља на раду и заштите од пожара; вршим послове везане за комуналну инспекцију; радим извештаје за Скупштину општине, Општинско веће и надлежне републичке органе; учествујем у програмима и пројектима који се односе на заштиту животне средине, руководим одељењем с обзиром да одељење нема рукодоводиоца. Стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине омогућила су ми да у потпуности унапредим и усавршим знања из ове области, савладам технике процене утицаја на животну средину, управљања отпадом, стекнем лиценце потребне за обављање одређених послова као и руководим одељењем.

Магдалена Николић, Др. науке о заштити животне средини, Факултет за инжењерски именаџмент, Булевар Војводе Мишића 43, Београд
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:

•Професор 
•Руководилац докторских студија управљање отпадом

Стечено знање на овом програму помогло ми је да нађем посао у струци. Такође, похађајући овај програм стекла сам знања и развила вештине неопходне за разумевање конкретних практичних задатака из струке кроз:
-aнализу и разумевање проблема у области животне средине, нарочито области управљања отпадом;
–примену метода и алата за решавање тих проблема;
–оцењивање сложених еколошких и економских интеракција у одрживом управљању  отпадом кроз примену циркуларне економије и биоекономије;
–критички приступ и оцену законских оквира у области заштите животне средине и управљања отпадом;
–обезбеђивање квалитета стручног образовања и стално праћење и евалуација резултата, студената на основним, мастер и докторским студијама.

Милена Шљивић, МСц Еколог, Општинска управа Градске општине Костолац
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:

•Самостални стручни сарадник на комуналним пословима и пословима заштите животне средине;
•Саветник–Комунални инспектор 
•Референт заштите од пожара.

Обављам послове комуналног инспектора, затим послове који се односе на заштиту животне средине и послове заштите од пожара; радим извештаје за Скупштину ГО Костолац, Општинско веће и надлежне републичке органе. Знања стечена на Факултету за екологију и заштиту животне средине омогућила су ми да у потпуности савладам проблематику израде планова и програма заштите животне средине на нивоу локалне заједнице. Стечена знања су ми била од велике користи за полагање испита за рад у државним органима као и за полагање испита за обављање послова заштите од пожара.

Маријана Вуковић, МСц аналитичар заштите животне средине, Сертификационо тело  ЈUQС д.о.о. Београд, Ул. Црногорска 3
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:

•Водећи проверавач за QMS, EMS;
•Руководилац пословне јединице Југоинспект Контрол д.о.о. Бар;

Знања стечена на факултету су ми врло значајна приликом обављања послова водећег проверавача за систем менаџмента заштитом животне средине ИСО 14001:2015, из различитих делатности организација. Стечена знања ми користе приликом вођења система EMS у организацији где водим систем и одржавам акредитацију. Сва знања су основ за надоградњу нових кроз додатне обуке у складу са ИСО стандардима.

Снежана Бучановић, БСц аналитичар заштите животне средине, Serbia Zijing Mining  д.о.о  Бор
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:

•Сарадник за заштиту животне средине;

Послови сарадника за заштиту животне средине подразумевају обраду квантитативних и квалитативних података прикупљених на терену, на основу којих се утврђује степен утицаја човека и његових активности на животну средину (количина штетних материја у води, ваздуху и тлу). Стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине омогућила су ми да податке које добијамо од мониторнга обрађујем и објављујем у форми извештаја о стању животне средине, заим да примењујем различите методе и технике за анализу кључних елемената и структура у решавању загађења и доносим мере и акције на плану заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја.

Лука Иванчајић, мастер аналитичар заштите животне средине, ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД, Центар за хигијену и хуману екологију - Јединица за испитивање квалитета и унапређење стања животне средине
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:
Праћење загађености животне средине из области земљишта, седимента, подземних и пијаћих вода и буке.
Евидентирање и анализа здравствених индикатора животне средине из области квалитета земљишта, седимента, подземних вода, пијаћих вода и буке.
Узорковање земљишта, седимента, подземних, површинских и пијаћих вода.
Организовање и спровођење мера у вандредним ситуацијама, обрада и приказ географске
дистрибуције праћених загађења животне средине.
Израда периодичних публикација по програмима.
Рад на значајнијим пројектима:
-Испитивање загађености земљишта (Београд 2016 – 2022; Панчево 2017-2019; земљишта,ваздуха и воде Мишар 2019; земљишта и подземних вода Елемир-ХИП Петрохемија 2019); земљишта Чачак (2017-2022)
-Пројекат “Јадар” – „Rio Sava Exploration доо“ (2020)
-Истраживање за израду пројектно техничке документације за потребе повезивања гасоводних система Бугарске и Србије (2018)
-Реализација програма мерења буке у животној средини на територији Београда (2017).

Горан Чешљар, доктор наука-науке о заштити животне средине, Институт за шумарство, Београд
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:

· Руководилац одељења за уређење простора, ГИС и шумарску политику;
- у научном звању научни сарадник;
- у наставном звању - доцент;
- стручне активности спроводи у изради, објављивању и саопштавању резултата у међународним и домаћим часописима, на научним скуповима у земљи и у иностранству;
- учествовао је као истраживач, координатор или руководилац пројектног задатка, и у реализацији већег броја научних и стручних пројеката, студија и програма;
- до сада је био ангажован на реализацији 20 истраживачких пројеката;
- члан је редакционог одбора часописа националног значаја, рецезент радова, члан комисија за избор у научна звања, члан научних и научно-стручних друштава.

Поред завршених основних студија на Шумарском факултету, звање доктора наука - науке о заштити животне средине стечено на Факултету за екологију и заштиту животне средине омогућило ми је мултидисциплинарни приступ у свом научно-истраживачком раду. Такође, звање доктора наука - науке о заштити животне средине ми је омогућило да будем активан у формирању младих научних кадрова кроз учествовање у настави на мастер академским студијама.

Леа Пророцић, Дипл. Аналитичар заштите животне средине; Студент Мастер програма на енглеском језику Geoengineering, Универзитет у Фиренци (ИТ); DICEA – Department for Environmental Engineering; The UNESCO Čair on the Prevention and Sustainable Management of Geo-Hydrological Hazards
Послови на којима радим и у којој мери су ми била од користи стечена знања на Факултету за екологију и заштиту животне средине:
Добитник награде Универзитета у Фиренци за претходни успјех на студијама Екологије и заштите животне средине; интернационалне студије у вези моделирања, проћене, превенције, митигације и санације гео-хидролошких хазарда (земљотреси, поплаве и клизишта); ерозија и конзервација земљишта, структурална геологија и инжињерска геоморфологија.