Навигација

Организациона шема


Универзитет “Унион – Никола Тесла“ формиран је у јуну 2011. године . Седиште Универзитета “Унион – Никола Тесла“ је у Београду, ул. Цара Душана бр 62-64, 11000 Београд. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ је самостална високошколска установа са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ има својство правног лица.

Организационе јединице Универзитета “Унион – Никола Тесла“ су факултети без статуса правног лица:

 1. Факултет за градитељски менаџмент
 2. Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина
 3. Факултет за економију и финансије
 4. Факултет за екологију и заштиту животне средине
 5. Факултет за међународну политику и безбедност
 6. Факултет за информатику и рачунарство

Факултет без статуса правног лица (у даљем тексту: интегрисани факултет) је високошколска и организациона јединица Универзитета “Унион – Никола Тесла“ која остварује интегрисане студијске програме и програме научноистраживачког и стручног рада и има заједничке кадровске потенцијале, простор и опрему обједињене на нивоу Универзитета “Унион – Никола Тесла“, при чему сва права иступања у правном промету и пословању, располагања материјалним ресурсима, управљања и одлучивања, обавља преко Универзитета. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ има свој знак (лого), заставу и универзитетска обележја.


Факултети са својством правног лица:

 1. Факултет за менаџмент
 2. Факултет за пословне студије и право
 3. Факултет за информационе технологије и инжењерство
 4. Факултет за спорт
 5. Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“
 6. Факултет за инжењерски менаџмент
 7. Факултет за дипломатију и безбедност

Универзитетска обележја су: ректорски ланац и тога за ректора, проректоре и декане. Садржај, изглед и начин коришћења обележја из става 1 и 2 овог члана уређују се општим актом који доноси Универзитет “Унион – Никола Тесла“.

Делатност Универзитета “Унион – Никола Тесла“

Универзитет “Унион – Никола Тесла“ обавља делатност високог образовања и научно-истраживачку, односно уметничко-истраживачку делатност као компоненте јединственог процеса високог образовања, експертско-консултантску и другу делатност ради комерцијализације резултата свог рада, издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе. Делатност Универзитета “Унион – Никола Тесла“ заснована је на следећим принципима: - аутономији установе и академским слободама наставно-научног особља; - јавности рада; - уважавању хуманистичких и демократских вредности; - забрани сваког облика дискриминације; - сарадња свих учесника у процесу рада на основама међусобног уважавања, толеранције и поштовања стручне компетентности; - прихватању међународних стандарда у области високог образовања и стварању услова за њихову рационалну примену. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ остварује основну делатност према класификацији делатности.


На Универзитету  “Унион – Никола Тесла“ се остварују:


академске студије првог степена (основне академске студије);
академске студије другог степена (мастер академске студије);
академске студије трећег степена (докторске академске студије).

Студијски програми остварују се у оквиру следећих образовно-научних односно образовно-уметничких поља:


техничко-технолошке науке;
друштвено-хуманистичке науке;
природно-математичке науке.

Интегративна функција и јавна овлашћења Универзитета “Унион – Никола Тесла“ су:

 • интегрише образовну, научноистраживачку и стваралачку делатност својих јединица и доноси план заједничких инвестиција и развојни план;
 • путем својих органа осигурава јединствено и усклађено деловање својих јединица у оквиру заједничке политике и развојних планова о академским питањима, научним истраживањима и пласирању односно комерцијализацији научних и стручних резултата;
 • доноси стратешки план развоја Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • доноси и реализује студијске програме;
 • стара се о обезбеђивању услова и стандарда за образовање током читавог живота;
 • подноси сва документа потребна за издавање и измене дозволе за рад и акредитацију студијског програма;
 • континуирано се стара о обезбеђењу и контроли квалитета;
 • доноси план капиталних инвестиција;
 • планира и спроводи политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;
 • утврђује политику уписа и одређује броја студената за упис у прву годину студија;
 • издаје, оверава и потписује дипломе и додатке дипломи;
 • врши изборе у звања наставника Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • закључује уговор о раду са наставником изабраним у звање, сем у случају запошљавања наставника на факултету са статусом правног лица, када декан факултета закључује уговор о раду а на основу решења које издаје Универзитет “Унион – Никола Тесла“;
 • осигурава унутрашњу и спољну мобилност студената и наставника;
 • остварује и реализује међународну сарадњу;
 • обезбеђује рационално коришћење људских и материјалних ресурса;
 • развија интердисциплинарне и мултидисциплинарне студијске програме; обезбеђује контролу и стални раст квалитета и конкурентност наставног, научног и стручног рада;
 • утврђује и јединствено спроводи стандарде за обезбеђивање квалитета образовних услуга Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • утврђује јединствене стандарде рада служби и сервиса свих високошколских и других организационих јединица;
 • планира и координира развој јединственог информационог и библиотечког система;
 • осигурава имовину Универзитета “Унион – Никола Тесла“, запослене и студенте;
 • има и друга овлашћења утврђена Законом и овим Статутом. Ул. Цара Душана 62-64, Београд info@unionnikolatesla.edu.rs телефон: 011 2180 287 Ректор је пословодни орган Универзитета “Унион – Никола Тесла“.

Листа организационих јединица у саставу установе

 

Ректор се бира без конкурса из реда редовних професора који су у радном односу са пуним радним временом у високошколској установи, а на период од три године, са могућношћу поновног избора, без ограничења. Ректор се може бирати и из реда професора – емеритуса. Ректора, на предлог Одбора оснивача, бира и разрешава Савет Универзитета “Унион – Никола Тесла“ већином гласова укупног броја чланова. Ректору престаје мандат пре истека времена на које је биран: - на лични захтев - ако престане да испуњава услове предвиђене за избор - разрешењем Савет може разрешити ректора дужности, уз претходну сагласност Одбора оснивача или на предлог одбора оснивача, ако: - не испуњава дужности - злоупотреби положај - крши одредбе Статута, Закона и других општих аката Универзитета - прекрши кодекс професионалне етике.


Надлежност ректора:

 • заступа и представља Универзитет “Унион – Никола Тесла“ и потписује службене акте и документе;
 • организује и усклађује пословање Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и руководи њиме;
 • одговара за остваривање образовне, научне делатности на Универзитету “Унион – Никола Тесла“;
 • предлаже пословну политику и мере за њено спровођење;
 • предлаже годишњи програм рада и план развоја Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • спроводи одлуке Сената, Савета Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и Одбора оснивача;
 • председава Сенатом, припрема и предлаже дневни ред седнице Сената;
 • наредбодавац је за извршење финансијског плана;
 • предлаже финансијски план Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • предлаже извештај о пословању и годишњи обрачун Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • предлаже посебан план укупних буџетских средстава Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и високошколских јединица у његовом саставу;
 • предлаже план коришћења средстава за инвестиције;
 • оснива јединице у складу са овим Статутом;
 • предлаже одлуку о статусној промени, промени назива и седишта високошколске јединице и пријему нове високошколске и друге организације у састав Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и престанку својства јединице Универзитета;
 • планира политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;
 • утврђује услове и поступак давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи;
 • закључује уговоре у име Универзитета“Унион – Никола Тесла“;
 • предузима све правне радње у име и за рачун Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • информише Сенат о кршењу Статута и других општих аката Универзитета “Унион – Никола Тесла“, односно сумњи на непридржавање Статута и других општих аката Универзитета “Унион – Никола Тесла“ ради предузимања одговарајућих мера, као и о предузетим мерама у случају сумње у законитост појединих аката;
 • именује и разрешава проректоре и руководиоце високошколских јединица у складу са овим Статутом;
 • потписује дипломе и додатке дипломама;
 • обавља промоцију доктора наука;
 • покреће иницијативу и предлаже решења о питањима од значаја за обављање делатности Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • доноси правилник којим се утврђују радна места, врста и степен стручне спреме и други услови за рад на одређеном радном месту у високошколским и другим јединицама без својства правног лица;
 • врши овлашћења директора у остваривању права, обавеза и одговорности запослених на Универзитету “Унион – Никола Тесла“, у складу са законом и општим актима Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • доноси одлуку о објављивању конкурса за избор наставника и сарадника;
 • доноси одлуку о именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника
 • потписује уговоре о раду, уговоре о извршењу наставе и ауторске уговоре са наставницима и сарадницима на начин утврђен законским прописима;
 • одлучује о појединачним правима и обавезама и одговорностима запослених лица на Универзитету “Унион – Никола Тесла“;
 • доноси решења из радних односа радника Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и решења по захтевима студената;
 • доноси одлуку о ангажовању истакнутих научника и стручњака, професора у пензији и студената на дипломским академским студијама;
 • доноси одлуку о пријему ненаставних радника;
 • издаје налоге комисијама, телима и радним групама, које образује за разраду одређених питања из делокруга свога рада;
 • доноси одлуку о висини школарина и ценама услуга Универзитета “Унион – Никола Тесла“,
 • усмерава и усклађује рад стручних органа Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • одлучује о броју наставних група за извођење предавања и вежбања и усклађује ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за сваку школску годину;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица;
 • покреће поступак код повреде радних дужности радника Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и изриче дисциплинске мере одређене законом, Статутом и осталим општим актима Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • даје оцену о способности за наставни рад наставника као и оцену рада на организацији и реализацији наставе наставника приликом њиховог избора или реизбора, и одређивању годишњег бонуса;
 • доноси одлуку о избору сарадника у настави и даје предлог Наставно-научном већу о избору асистената
 • именује генералног секретара
 • обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима Универзитета “Унион – Никола Тесла“.

РЕКТОРСКИ КОЛЕГИЈУМ

Чланови ректорског колегијума су ректор, проректори, студент проректор и секретар. Ректор образује Ректорски ради разматрања питања из делокруга Универзитета и заузимања ставова


СЕКРЕТАР УНИВЕРЗИТЕТА “Унион – Никола Тесла“
Снежана Матић, дипл. правник
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287 / 114
smatic@unionnikolatesla.edu.rs

Секретар Универзитета “Унион – Никола Тесла“ координира рад Административне службе Универзитета “Унион – Никола Тесла“, саветник је органа Универзитета у области нормативно-правних и организационих питања и обавља друге послове по налогу ректора. Секретара именује ректор, без конкурса, из реда дипломираних правника. Секретар заснива радни однос на Универзитету “Унион – Никола Тесла“ на неодређено време

МЕНАЏЕР УНИВЕРЗИТЕТА “Унион – Никола Тесла“

МСц Милош Божиловић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 271
mbozilovic@unionnikolatesla.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Слађана Трифуновић, дипл. економиста
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287 / 114
strifunovic@fgm.edu.rs


Драгана Ђокић, мастер инж. машинства
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287 / 107
draganadjokic@unionnikolatesla.edu.rs


Александра Гавриловић, дипл. менаџер 
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287 / 107
agavrilovic@unionnikolatesla.edu.rs


РАЧУНОВОДСТВО
Ружица Аничић, дипл. економиста
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
факс: факс 2180 013
racunovodstvo@fgm.edu.rs

Административна служба обавља аналитичке, правне и административне послове у вези са делатношћу високог образовања, научног рада и међународне сарадње, као и финансијско-рачуноводствене и друге стручне, административне, техничке и помоћне послове за Универзитет. Административна служба организују се у складу са општим актом којим се утврђују радна места, врста и степен стручне спреме, потребна знања, односно искуство и други посебни услови за заснивање радног односа на тим радним местима, који доноси ректор у складу са законом. Пословима Административне службе руководи Секретар Универзитета.

БИБЛИОТЕКА
Мирела Шантић, дипл. библиотекар
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
biblioteka@fgm.edu.rs

Универзитетска библиотека је организациона јединица Универзитета која обавља библиотечке и информационо-документационе послове за потребе студената, наставника и сарадника Универзитета “Унион – Никола Тесла“. Радом библиотеке руководи управник, којег именује ректор. Начин рада библиотеке и универзитетског библиотечког система ближе се уређују општим актом који доноси Сенат.


СЛУЖБА  БЕЗБЕДНОСТИ

Владимир Ђокић, мас. инж. машинства

Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
vladimirdjokic@unionnikolatesla.edu.rs

 

САВЕТ 

Савет Универзитета “Унион – Никола Тесла“ је орган управљања Универзитета. Савет има 11 чланова и чине га: 7 представника Универзитета, 2 представника оснивача и 2 представника студената.Мандат чланова Савета траје три године. Мандат чланова Савета Универзитета из реда студената је три године уколико у међувремену није изгубио статус студента или га Студентски парламент Универзитета није разрешио дужности. Савет има председника и заменика председника. Председника и заменика председника бира Савет већином гласова укупног броја чланова Савета. Председник Савета бира се из реда чланова Савета - представника оснивача. Надлежност Савета:

 • доноси Статут Универзитета “Унион – Никола Тесла“
 • бира и разрешава ректора Универзитета “Унион – Никола Тесла“, на предлог оснивача,
 • доноси финансијски план
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачуне
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета “Унион – Никола Тесла“
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава
 • доноси одлуку о висини школарине за студије које организује Универзитет “Унион – Никола Тесла“
 • подноси Одбору оснивача једанпут годишње извештај о пословању, као и периодичне извештаје, на захтев Одбора оснивача.
 • доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената
 • обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Одлуке Савета су пуноважне ако добију сагласност оснивача.


ОДБОР ОСНИВАЧА

доноси одлуке о оснивању, статусним променама, промени назива и седишта високошколских јединица у саставу Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
доноси одлуку о оснивању и укидању установа чији је оснивач Универзитет “Унион – Никола Тесла“, као и оснивању високошколских јединица изван свога седишта;
даје сагласност на: финансијски план Универзитета, извештај о пословању и годишњи обрачун, план коришћења средстава за инвестиције, одлуке о управљању имовином Универзитета;
предлаже Савету универзитета кандидата за ректора Универзитета;

СЕНАТ

Сенат је највиши стручни орган Универзитета “Унион – Никола Тесла“ којем председава ректор. Сенат има чланове из реда наставника и чине га: ректор, проректори, декани. При расправљању односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова у раду Сената Универзитета “Унион – Никола Тесла“ учествује 20% представника студената од броја чланова Сената, које бира Студентски парламентУниверзитета “Унион – Никола Тесла“. Мандат чланова Сената траје 3 године. Мандат представника Студентског парламента траје 1 годину. Поступак за разрешење члана Сената једнак је поступку за његов избор. Сенат одлучује већином гласова од укупног броја чланова, јавним гласањем, изузев ако је овим Статутом прописана другачија већина или тајно гласање. Када Сенат одлучује о избору у звање и приговору на одлуку о избору у звање наставника, на седници мора присуствовати најмање две трећине чланова, а за одлучивање о другим питањима, потребну већину за рад Сената чини више од половине чланова Сената.Рад Сената ближе се уређује Пословником.


Надлежности Сената:

 • одлучује о питањима наставне, научне и стручне делатности Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • доноси одлуку о структури и начину доношења студијских програма;
 • доноси студијске програме укључујући студијске програме за стицање заједничке дипломе;
 • утврђује уже научне области из којих врши избор у звање наставника, на иницијални предлог и предлог који утврде наставно-научна већа факултета;
 • врши избор у звања наставника Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • ближе уређује правила студија које се изводе на Универзитету “Унион – Никола Тесла“;
 • ближе уређује начин остваривања студијског програма на даљину који се изводи на Универзитету “Унион – Никола Тесла“;
 • одлучује о условима, начину и поступку реализације програма образовања током читавог живота;
 • дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 • спроводи јединствену политику, чији је циљ стално унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког рада;
 • прописује начин и поступак самовредновања;
 • доноси општи акт о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова;
 • доноси општи акт и одлучује о признавању стране високошколске исправе;
 • доноси општи акт о начину и поступку заснивања радног односа и стицања звања наставника;
 • доноси општи акт о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника;
 • доноси Кодекс професионалне етике;
 • доноси општи акт о условима и начину узимања у обзир мишљења студената приликом оцењивања резултата педагошког рада наставника;
 • утврђује предлог општег акта о дисциплинској одговорности студената;
 • уређује услове и начин уписа кандидата на студијске програме које организује Универзитет “Унион – Никола Тесла“ односно високошколска јединица;
 • утврђује предлог броја студената за упис на студијске програме у прву годину студија;
 • доноси одлуку о расписивању конкурса за упис на студијске програме;
 • доноси општи акт о мерилима за утврђивање висине школарине и даје мишљење о висини школарине за наредну школску годину;
 • утврђује предлог одлуке о редовним услугама које покрива школарина;
 • уређује услове и начин продужења радног односа наставника који је навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања;
 • уређује поступак и услове додељивања звања професор емеритус и додељује ово звање;
 • спроводи поступак за додељивање почасног доктората;
 • утврђује Предлог статута Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • бира представнике у Конференцију Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • предлаже стручне, академске и научне називе из одговарајућих области и скраћенице тих назива;
 • утврђује предлоге одлука о питањима стратегије развоја Универзитета “Унион – Никола Тесла“;
 • прати међународну сарадњу Универзитета “Унион – Никола Тесла“и доноси одговарајуће одлуке;
 • доноси одлуке о образовању и именовању чланова помоћних органа Сената, прати и усмерава њихов рад;
 • одлучује у другом степену о поступку поводом кршења Кодекса професионалне етике
 • обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и општим актима Универзитета “Унион – Никола Тесла“.

СТУДЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ

Студенски парламент је орган Универзитета “Унион – Никола Тесла“, преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у високошколској установи у којој су уписани, у складу са Законом, статутом и другим општим актима Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и факултета. Мандат чланова студентског парламента траје годину дана. Студентски парламент обавља следеће послове: - бира и разрешава своје представнике у органе Универзитета “Унион – Никола Тесла“, односно факултета и њихова стручна тела - доноси опште акте о свом раду - оснива радна тела за припрему предлога органима Универзитета “Унион – Никола Тесла“, односно факултета у вези са питањима из своје надлежно - заузима ставове по питањима која се односе на осигурање квалитета наставе реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ , које ће њихови претставници заступати у органима и стручним телима чији су чланови - обавља и друге послове у складу са Законом, статутом и другим општим актима факултета и Универзитета “Унион – Никола Тесла“.

РЕКТОР

Ректор Универзитета "Унион - Никола Тесла"
Проф. др Небојша Закић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
nzakic@unionnikolatesla.edu.rs

Функцију пословодног органа интегрисаног факултета обавља ректор Универзитета “Унион – Никола Тесла“.

ДЕКАНИ

Декан Факултета за градитељски менаџмент
Проф.др Сузана Копривица
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
skoprivica@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за екологију и заштиту животне средине:
Проф. др Новица Сталетовић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 21 80 287
nstaletovic@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина
Проф.др Александар Грачанац
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
agracanac@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за економију и финансије
Проф.др Југослав Аничић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
janicic@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за међународну политику и безбедност
Проф.др Виолета Таловић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
v.talovic@unionnikolatesla.edu.rs

Декан Факултета за информатику и рачунарство
Проф.др Јасмина Перишић
Ул. Цара Душана 62-64, Београд
телефон: 011 2180 287
jperisic@unionnikolatesla.edu.rs


Декан је Орган руковођење на интегрисаном факултету. Декан интегрисаног факултета бира се из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на период од три школске године. Декана интегрисаног факултета именује ректор. Дакан интегрисаног факултета нема продекане.


НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

Наставно-научно веће интегрисаног факултета је највиши стручни орган факултета. Наставно-научно веће чине наставници и сарадници у сталном радном односу са Универзитетом “Унион – Никола Тесла“, са пуним или делимичним радним временом, а који реализују наставу из предмета студијских програма.


НАДЛЕЖНОСТ

Наставно-научног веће: - доноси правилник о раду факултета - предлаже Сенату студијске програме или делове интегрисаних студијских програма из делокруга факултета - анализира успех студената и квалитет наставе на студијским програмима факултета и предлаже надлежним органима универзитета “Унион – Никола Тесла“ мере за постизања што бољег успеха студента и квалитета наставе, - прати наставни, научни и стручни рад и усавршавање наставника и сарадника који су ангажованим на предметима из делокруга факултета и предлаже надлежним органима универзитета мере за одржавање високог нивоа или за побољшање њиховог рада - предлаже органима Универзитета мере за стимулисање студената који су показали натпросечне резултате у студијама - предлаже надлежним органима универзитета програм научно-истраживачког рада из свог делокруга - предлаже ректору кандидата за декана факултета - предлаже ректору расписивање конкурса за избор наставника и сарадника за уже научне области из којих се настава организује на факултету - обавља и друге послове у складу са општим актима универзитета “Унион – Никола Тесла“ Декан и продекани су чланови наставно-научног већа по функцији. Декан је председник наставно- научног већа по функцији.


ЦЕНТРИ

На Универзитет “Унион – Никола Тесла“ су формирани следећи центри:

 • Центар за квалитет
 • Центар за студентске активности
 • Иновациони центар
 • Центар за информациони систем

Центар за квалитет Центар за квалитет дефинише стратегију и политику праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета, и обавља административне и организационе послове везане за самовредновање и подизање квалитета студијских програма, наставе и услова рада Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и високошколских јединица. Стручни орган Центра за квалитет је Комисија за обезбеђење квалитета, који именује Сенат на период од три године. Комисија за обезбеђење квалитета има председника и чланове из реда наставника, научних радника и студената из свих образовно-научних поља. Начин рада Центра за квалитет ближе се уређује општим актом Сената. Центар за информациони систем универзитета Центар за информационе системе универзитета (у даљем тексту:ЦИСУ) пројектује, изводи, развија и одржава информациони систем и обавља друге послове везане за изградњу, рад и развој заједничких информационих функција Универзитета и високошколских јединица као и њиховог укључивања у друге информационе системе у земљи и иностранству.


ЦИСУ је одговоран за унапређење рада, одржавање и поуздан рад система за учење на даљину посредством Интернета. Органи ЦИСУ-а су: Стручни савет и управник. Стручни савет именује Сенат на период од три године. Управника ЦИСУ-а именује ректор на период од три године.

Стручни савет:

 • предлаже пројектовање и реализацију информационих подсистема за образовне, научно-истраживачке, управне, материјално-финансијске и друге делатности и послове Универзитета “Унион – Никола Тесла“ и високошколских јединица;
 • предлаже развој и обједињује набавку комуникационе опреме, одржавање рачунарске мреже и програмских пакета на Универзитету “Унион – Никола Тесла“ и исокошколским јединицама;
 • организује и спроводи обуку за коришћење рачунарске опреме; обавља и друге послове везане за информационе системе и рачунарску мрежу Универзитета “Унион – Никола Тесла“.

Управник ЦИСУ-а:

 • председава Стручном савету ЦИСУ-а;
 • организује рад ЦИСУ -а и руководи њиме; предлаже план и програм рада са финансијском подршком ЦИСУ -а;
 • подноси ректору извештај о раду ЦИСУ -а и предлаже мере за унапређење рада.

Центар за студентске активности Центар за студентске активности је организациона јединица Универзитета “Унион – Никола Тесла“у оквиру које се:

 • обезбеђују услови за различите потребе студената,
 • врши правна заштита студената
 • обезбеђују различите форме студентског организовања: клубови, спортска и друга друштва, пројектно организоване групе, групе за вођење кампања и промоцију иницијатива, групе одговорне за вођење појединих професионалних активности везаних за информисање, културу, науку,уметност, спорт и слично.
 • обазбеђују услови за организовање и рад Алумни организације свршених студената Универзитета “Унион – Никола Тесла“. Послови и начин рада Центра за студентске активности ближе се уређују општим актом Савета Универзитета “Унион – Никола Тесла“.

Слике

 • /uploads/attachment/strana/39/semaorganizacija1.png