Навигација

О Универзитету  

Универзитет “Унион – Никола Тесла“ основан је са циљем да омогући законито функционисање факултета без својства правног лица, као и факултета са својством правног лица у његовом саставу у складу са заједничким европским традицијама и вредностима Републике Србије. Као заједница високошколских установа Универзитет “Унион – Никола Тесла“ омогућава размену знања и искустава у различитим образовно- научним пољима, потенцијално отварајући простор за мултидициплинарне студије.


На Универзитету “Унион – Никола Тесла“, на факултетима без својства правног лица изводе се следећи студијски програми основних академских студија у теничко-технолошком пољу и то: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком: Предзетнички бизнис и менаџмент некретнина,  Међународна политика и безбедност, Економија и финансије, у природно-математичком: Заштита животне средине, Информатика.


На Универзитету “Унион – Никола Тесла“, на факултетима без својства правног лица изводе се следећи студијски програми мастер академских студија у техничко-технолошком пољу: Опште грађевинарство, Организација и технологија грађења и управљање изградњом објеката, Архитектура и урбанизам, Унутрашња архитектура; у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент и предузетништво, Међународна политика и безбедност, Финансије, у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине, Инжењерство заштите животне средине, Информатика.


На Универзитету “Унион – Никола Тесла“, на факултетима без својства правног лица изводе се следећи студијски програми докторских студија у техничко-технолошком пољу: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент одрживог развоја, Међународна политика и безбедност, у природно-математичком пољу студијски програми: Заштита животне средине, Информатика. У процесу акредитације поред наведених програма је студијски програм Економија.


Универзитет “Унион – Никола Тесла“ је носилац активности у међународној сарадњи, а у односима са домаћим лицима иступа у интересу чланица, организационих јединица, ради остваривања и заштите њихових интереса. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ врши законом поверене функције и води евиденције за које је надлежан. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ је отворен за приступ нових чланова који, у складу са законом.


Својим активностима Универзитет “Унион – Никола Тесла“ обезбеђује да чланови у реализацији студијских програма остваре прописане стандарде и обезбеде студентима одговарајући квалитет образовања предвиђен стандардима.


Универзитет “Унион – Никола Тесла“ преко поступка избора у звање наставника обезбеђује ангажовање наставника који су компетентни за одговарајуће области. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ прати и анализира ангажовање наставника и сарадника и предузима мере за које је надлежан у циљу обезбеђења квалитета.


Универзитет “Унион – Никола Тесла“ прати примену прописа и указује на недостатке и предузима мере у циљу обезбеђења законитости, у границама својих овлашћења. Он прати примену прописа и даје предлоге надлежним државним органима за њихову промену. Учествује у раду Конференције универзитета и преко ње усклађује остваривање својих функција са другим универзитетима у Србији.


ОСНОВНИ ЗАДАЦИ УНИВЕРЗИТЕТА “УНИОН –НИКОЛА ТЕСЛА“

Основни задатак Универзитета “Унион – Никола Тесла“ је обављање делатности  високог образовања и научно-истраживачке, односно уметничко-истраживачке делатности као компоненте јединственог процеса високог образовања, експертско-консултантске и друге делатности ради комерцијализације резултата свог рада, издавачке делатности, а  такође и обављање и других послова којима се комерцијализују резултати научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.


Делатност Универзитета “Унион – Никола Тесла“ заснована је на следећим принципима:

 

 1. аутономији установе и академским слободама наставно-научног особља; јавности рада;
 2. уважавању хуманистичких и демократских вредности;
 3. забрани сваког облика дискриминације;
 4. сарадња свих учесника у процесу рада на основама међусобног уважавања, толеранције и поштовања стручне компетентности;
 5. прихватању међународних стандарда у области високог образовања и  стварању услова за њихову рационалну примену.

Универзитет “Унион – Никола Тесла“ остварује основну делатност према класификацији делатности. На Универзитету се остварују:

 1. академске студије првог степена (основне академске студије);
 2. академске студије другог степена (мастер академске студије)
 3. академске студије трећег степена (докторске академске студије).

Студијски програми остварују се на факултетима без својства правног лица у оквиру следећих образовно-научних односно образовно-уметничких поља:
техничко-технолошке науке;
друштвено-хуманистичке науке;
природно-математичке науке.

МИСИЈА

Полазећи од тога да је високо образовање основ за, на знању заснованог развоја друштва и његовог даљег економског и културног напретка, основ за унапређења људских права и основних слобода, мисија Универзитета “Унион-Никола Тесла“ јесте да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем. Да би остварио свој мисију Универзитет “Унион-Никола Тесла“,  је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања. Мисија Универзитета “Унион – Никола Тесла“ је да постане препознатљив за школовање стручњака у области градитељства, архитектуре и урбанизма, менаџмента и бизниса,  екологије и заштите животне средине, менаџмента некретнина и међународне политике и безбедности. Ради тога Универзитет “Унион – Никола Тесла“, преко својих организационих јединица, непрекидно прати и анализира остваривање својих циљева и планира и предузима мере за стално унапређење квалитета целокупног рада. У томе орган управљања, сви стручни органи и Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета обезбеђују јединство праваца развоја и стварају услове и подстичу све запослене и све студенте да дају допринос непрекидном побољшању квалитета свих области рада.


ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА

Циљ обезбеђења квалитета је остваривање Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на Универзитету “Унион-Никола Тесла“. Универзитет “Унион – Никола Тесла“ за своје основне дугорочне циљеве  квалитета поставља:

 1. непрекидно и систематско унапређење квалитета високог образовања
 2. побољшање квалитета студијских програма,
 3. повећање ефикасности студија,
 4. побољшање квалитета наставе,
 5. побољшање процеса студентског вредновања педагошког рада наставника,
 6. побољшање квалитета вредновања студентског рада,
 7. побољшање квалитета и интезивирање научноистраживачког рада наставног особља.

МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Мере за обезбеђење квалитета укључују:

 1. утврђивање области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, наставно особље, оцењивање студената, библиотека, простор и опрема)
 2. обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе
 3. међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма, размене наставника и студената
 4. стална сарадња са дипломираним студентима и послодавцима у циљу провере квалитета студијских програма и компетенција које су стекли студенти завршетком студија.

УПОЗНАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА СА ПОЛИТИКОМ И ЦИЉЕВИМА КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ - ЈАВНОСТ У РАДУ

Сви запослени на Универзитету “Унион – Никола Тесла“ су на адекватан начин упознати са задацима, мисијом, циљевима и мерама квалитета:
менаџмент Универзитета “Унион – Никола Тесла“ је учествовао у креирању политике квалитета и дефинисању циљева квалитета, непосредни извршиоци, и остали корисници услуга и производа Универзитета “Унион – Никола Тесла“ су упознати са наведеним преко постављених текстова политике и циљева квалитета на видљивим местима.