Навигација

Предузетнички бизнис

Назив студијског програма: ОАС Предузетнички бизнис

Врста студија: Основне четворогодишње академске студије (осам семестара), вредноване су са 240 ЕСПБ.

Академски назив:  Дипломирани менаџер

Сврха студијског програма (ОАС) Предузетнички бизнис је да образује високо-стручне, јасно профилисане кадрове у области менаџмента и бизниса који ће својим знањем и компетенцијама моћи да се укључе у домаће и интернационално пословање као самостални или тимски учесници. Компетенције које студенти стекну на студијама имају ширу друштвену вредност и у потпуности оправдавају постојање овог студијског програма који је великим делом предузетнички оријентисан. Студент који заврши студијски програм ОАС Предузетнички бизнис (240 ЕСПБ) је оспособљен за послове предузетничког бизниса, што значи да ће знати управљати различитим процесима применом пословних метода. Имаће  способности за креативно решавање проблема и  доношења одлука из области управљања предузећима из производних и услужних индустрија. Сврха овог студијског програма је конзистентна са основим задацима и циљевима Факултета на коме се тај програм изводи што се огледа у континуираном раду на сопственом развоју, унапређењу образовног процеса и квалитета наставе.

Студијски програм ОАС Предузетнички бизнис има јасно дефинисане циљеве засноване на принципима Болоњске декларације и потребама развоја нашег друштва.

Циљeви студијског програма ОАС Предузетнички бизнис су:

 • постизање компетенција, академских знања и стручних вештина, креативних и општих способности које омогућују успешно обављање професије, развој и управљање  предузетничким бизнисом.
 • овладавање компетенцијама, академским знањима и вештинама у области предузетничког бизниса;
 • развијање предузетничког начина размишљања и повезивања различитих фактора и варијабли у области предузетничког бизниса;
 • развијање предузетничког духа, посвећености послу и мотивације;
 • развијање компетенција за решавање практичних проблема у области предузетничког бизниса;
 • припрема студената за наставак студирања на мастер студијама.
 • образовање кадрова који поседују довољно потребног знања за успешно разумевање и решавање актуелних пословних и менаџмент проблема у области предузетништва, руковођења предузећима, пословању у банкарском сектору, установама у образовању, јавним службама и државним институцијама,
 • образовање стручњака у домену тимског рада, као и развој способности за саопштавање и излагање својих резултата стручној и широј јавности,
 • стицање свести о примени пословне етике, професионалне и друштвене одговорности, руковођења људима и тимске посвећености.

Исходи Студијског програма ОАС Предузетнички бизнис сагледани су кроз опште способности које означавају завршетак основних академских студија на студијском програму ОАС Предузетнички бизнис су оспособљеност за анализу и синтезу у решавању проблема предузетничког бизниса и последица, те доношење адекватних одлука;

 • оспособљеност за овладавање методама, поступцима и процесима у истраживања;
 • оспособљеност за развој критичког и самокритичког размишљања и поступања у пословању;
 • оспособљеност за адекватне практичне примене стеченог знања;
 • оспособљеност за тимску сарадњу;
 • развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 •  оспособљеност за професионално етичко поступање.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2023. године можете погледати ОВДЕ.

За детаљан преглед предмета по годинама студија по акредитацији студијског програма из 2016. године  можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма из 2016. године  можете видети ОВДЕ.

Извештај о самовредновању студијског програма можете погледати ОВДЕ.