Навигација

Предузетнички бизнис

Назив студијског програма: ОАС Предузетнички бизнис.

Циљ студијског програма:  Образовање високо-стручног кадра у области предузетничког бизниса, оспособљеног за равноправно учешћe на домаћој и интернационалној пословној сцени  и покретање сопственог бизниса. 

Врста студија: Основне четворогодишње академске студије (осам семестара).

Исход процеса учења: Високо-стручно знање из области: менаџмента и бизниса и повезаних дисциплина;  развијене креативне, пословне и предузетничке способности за компетентно управљање пословањем компанија, за тимски рад у државним институцијама и корпорацијама и даље стручно и научно усавршавање.

Академски назив:  Дипломирани менаџер

Услови за упис на студијски програм:  У  прву годину основних  студија могу се уписати лица која су завршила средњу школу свих смерова, уз положен пријемни/диференцијални испит у складу са актима Универзитета и Закону о високом образовању.

Листа обавезних и изборних студијских подручја односно предмета: У оквиру  четворогодишњег школовања на студијском програму,  реализује се 40 наставних предмета без стручне праксе и дипломског рада. Обавезних предмета је 26 и стручна пракса, Изборних предмета је 14. Сви предмети су једносеместарски.

Начин извођења основних академских студија:  Настава се одвија кроз теоријска предавања, аудитивне вежбе, практичан  рад, израду семинарских радова, извођење студија случаја,  консултације и наставне посете. Јасно су дефинисане аудитивне, лабораторијске, рачунарске,  рачунске и теренске вежбе, наставе посете и извођење стручне праксе у институтима, установама, компанијама и непрофитним установама. Активно коришћење Интернета је важан елемент у припреми и извођењу наставе на студијском програму и изради семинарских радова из појединих предмета. На програму се реализује 300 часова активне наставе по семестру или 600 годишње односно 2400 часова током целих студија.

Бодовна вредност сваког предмета и завршног рада. Број бодова по предмету креће се од  5-9 ЕСПБ израчунати по  важећим стандардима за акредитацију. Саставни део студијског програма су стручна пракса која износи 3 ЕСПБ, а завршни рад износи укупно 10 ЕСПБ (Завршни рад – истраживачки рад и Завршни рад – израда и одбрана).

Предуслови за упис појединих предмета: Дефинисани су у спецификацијама сваког појединог предмета.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија дефинисани су Статутом Унивезитета, Правилником о студијама и Закона о високом образовању. На другу годину студија могу се уписати лица са остварених, или комисијски признатих о сродности програма, најмање 37 ЕСПБ, на трећу са 97 и у четврту са 157 ЕСПБ.

Завршетак студија: Свака година основних студија има 60 ЕСПБ бодова. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и сакупи 240 ЕСПБ бодова.  Свршени дипломци могу да наставе мастер студије.

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија можете погледати ОВДЕ.

За детаљан преглед предмета по годинама студија по акредитацији студијског програма из 2016. године  можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма  из 2016. године  можете видети ОВДЕ