Навигација

Менаџмент и предузетништво

Назив студијског програма:  МАС Mенаџмент и предузетништво

Дужина трајања студија: Мастер академске студије студијског програма МАС Mенаџмент и предузетништво трају 1 годину (2 семестра), вредноване су са 60 ЕСПБ.

Академски назив: Мастер менаџер

Сврха мастер академског студијског програма МАС Менаџмент и предузетништво на Факултету за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина је да образује високо-стручне, јасно профилисане кадрове у области менаџмента и предузетништва који ће својим знањем и компетенцијама моћи да своја специфична знања и вештине  примене у  савременом бизнису. Компетенције које студенти стекну на овим мастер студијама имају високу друштвену вредност и у потпуности оправдавају постојање овог студијског програма који је највећим делом оријентисан на усавршавање предузетничких и менаџерских знања и способности.

Основни циљ студијског програма МАС Менаџмент и предузетништво јесте продубљивање постојећих и усвајање нових општих и посебних теоријских и практичних знања у области менаџмента у предузећима, за професионално обављање  специјалистичких послова и послова који подразумевају истраживачко-развојну и методолошку надградњу за рад на стручним, сарадничким, консултантским и менаџерским пословима у предузећима, консултантским кућама, истраживачко-иновационим и другим организацијама и институцијама, као и у оквиру предузентичких подухвата; на развијање нових вештина кроз активности истраживања у циљу компетентног решавања практичних и теоретских проблема истраживачко-развојног и иновативног карактера, критичко тумачење у вези  примењених модела, поступака и остварених резултата истраживања, као и даље усавршавање знања у свим облицима професионалне делатности и способности неопходних за наставак студија на вишем нивоу образовања. 

Формулисани циљеви студијског програма служе као стандард за контролу ефективности садржаја наставно научних дисциплина, што је својеврстан квалитет самог програма. Ово је важно истаћи управо из разлога што је формулисање рационалних циљева студијског програма  било условљено претходним познавањем трендова у савременом домаћем и иностраном пословном окружењу.

Исходи Студијског програма МАС Менаџмент и предузетништво су:

  • Оспособљеност за коришћење научних метода истраживања и самосталан истраживачки рад,  за уочавање проблема и постављање проблемског оквира као и конкретних предмета и метода  истраживања; 
  • оспособљеност за презентацију и публиковање научног рада, писање научних пројеката, валоризацију и евалуацију сопствених и других истраживања; оспособљеност да компетентно и научно аргументовано дискутује, да истражује и презентује резултате свог научног рада научној и стручној јавности.
  • оспособљеност за доношење оперативних одлука које обухватају контекст технологија и процеса, алата и софтвера, залиха,  ланца снабдевања, пословних ресурса, пројеката, квалитета, уз стална побољшања процеса рада.
  • оспособљеност да се у професионалном раду фокусирају на рационално коришћење ресурса и основне циљеве учинака реално заступљених производних операција: квалитет – као константно прилагођавање потребама потрошача; брзину – као време које протекне између захтева потрошача за физичком робом или услугом и момента када приме тражени производ; поузданост – као испоруку или достпуност физичке робе или услуга потрошачу онда када му је та услуга или физичка роба обећана; флексибилност – као степен до кога оперативни процес производње може да промени оно шта ради, начин на који то ради или када то ради; и, трошкови. 

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2023. године можете погледати ОВДЕ.

За детаљан преглед предмета по годинама студија по акредитацији из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

Извештај о самовредновању студијског програма можете погледати ОВДЕ.