Навигација

Менаџмент и предузетништво

Назив студијског програма:  МАС Mенаџмент и предузетништво.

Опис студијског програма: Програм другог нивоа мастер студија на студијском програму МАС Mенаџмент и предузетништво је логичан наставак постојећег студијског програма на првој нивоу студија ОАС Предузетнички бизнис.  

Структура студијског програма МАС Mенаџмент и предузетништво конципирана је у складу са високообразовним институцијама у земљи и свету, усаглашена је са постојећим нивоом развоја у области менаџмента и предузетништва у предузећима, заснована је  на Болоњској декларацији и у складу је са захтевима који произлазе из практичне примене сазнања неопходних у савременом пословању у области менаџмента и предузетништва.

Основни циљ студијског програма МАС Mенаџмент и предузетништво јесте продубљивање постојећих и усвајање нових општих и посебних теоријских и практичних знања у области менаџмента и предузетништва у предузећима, за професионално обављање  специјалистичких послова и послова који подразумевају истраживачко-развојну и методолошку надградњу за рад на стручним, сарадничким, консултантским и менаџерским пословима у предузећима, консултантским кућама, истраживачко-иновационим и другим организацијама и институцијама;  на развијање нових вештина кроз активности истраживања у циљу компетентног решавања практичних и теоретских проблема истраживачко-развојног и иновативног карактера, критичко тумачење у вези  примењених модела, поступака и остварених резултата истраживања, као и даље усавршавање знања у свим облицима професионалне делатности и способности неопходних за наставак студија на вишем нивоу образовања. 

Исход процеса учења су усвојена општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности које једном мастеру менаџмента и предузетништва  омогућавају квалитетно и компетентно обављање менаџерских-специјалистичких, консултантских, сарадничких, истраживачких и менаџерских послова у одређеним секторима (развоја, производње, контроле, набавке, испоруке, логистике) у привредним организацијама, научноистраживачким организацијама, иновационим организацијама, технички компетентним и акредитованим лабораторијама, цертификационим кућама и телима, научноистратраживачким и пословним организацијама, рад у мешовитим тимовима и комисијама за међународну сарадњу, и јавним установама (нпр. послови специјалисте за стандарде; стручњака за управљање интелектуалном својином; учешће у раду и/или вођење одбора, сектора, комисија, кластера и сл. у коморама и министарствима); јавним предузећима; као и у предузетничким подухватима; оспособљеност  за разумевање, практично препознавање, планирање, програмирање, организовање, примену и контролу основних принципа менаџмента и предузетништва, неопходних за доношење одлука и преузимање одговорностги за резултате рада; оспособљеност за остваривање ефикасности и ефективности пословања компанија или одређених организационих целина; оспособљеност стручњака за обављање пословних активности на плану стварања како материјалних добара и нематеријалних производа (software) тако и, у сасвим одређеној мери, нематеријалних вредности (вредности производа, али и вредности у домену предузетништва, доприноса остваривању ширих друштвених циљева, као и других видова развоја друштвене свести и друштва према растућим захтевима друштва и сл.), што је претпоставка да остваре стручну позицију са трајнијом дистинктивном димензијом у односу на друге, а такође и да дају свој пуни допринос тимском раду у организацијама у којима ће реализовати своје пословне ангажмане; развој критичког и самокритичког мишљења и усвајање објективног става у односу на било коју практичну ситуацију; кооперативност и адекватну комуникацију; за укључивање у научно истраживачки рад системског карактера и рад на пројектима; да презентује резултате свог научног рада научној и стручној јавности,  да прате и креирају иновације у оквиру савремених научних токова у области  менаџмента и предузетништва и њихове имплементације у пракси; за наставак научног и стручног усавршавања на специјалистичким и докторским студијама.

Звање које стиче студент након завршетка мастер академских студија МАС Mенаџмент и предузетништво је мастер менаџер (маст. менаџ.), што је у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива.

Услови за упис на МАС Mенаџмент и предузетништво дати су у Статуту Факултета  и Правилнику о упису на студије. На студијски програм МАС Mенаџмент и предузетништво може се уписати лице са претходно завршеним основним академским студијама првог степена одговарајућег или сродног програма, оствареном  просечном оценом 8. Врста знања и способности које се проверавају при упису студената као и остали услови уписа објављују се у конкурсу.

Листа обавезних и изборних предмета. У складу са стандардима један број предмета на студијском програму је обавезан, а остали су изборни. Однос ЕСПБ бодова изборних предмета према укупном броју бодова је већа од 30%, што задовољава прописане стандарде. Студент може утицати на структуру студијског програма са изборним предметима, и самим тим, обликовати свој академски профил кроз изборне групе предмета. Студент у другом семестру брани мастер рад.

Мастер рад носи 16 ЕСПБ.  Мастер рад као део структуре програма има за циљ повезивање стечених знања из области менаџмента и предузетништва. У току трајања предавања кандидат може да дефинише тему за мастер рад. Пројектни задаци из првог и другог семестра могу да буду интегрисани у мастер рад. Пројектни задаци дају прилику студентима мастер студија да путем практичног рада и истраживања решавају конкретне проблеме из праксе, уз употребу научних метода и поступака, као и да повезују основна знања из различитих области и примењују их у свом раду, које коначно обрађују у мастер раду.

Предузете су мере против плагијата. Мастер  рад, као и семинарски рад иде на софтверску проверу аутентичности рада, путем софтвера TURNITIN. У одбрани мастер радова је предвиђенo снимање одбране и похрањивање снимака у досије студента, како би се контролисао квалитет одбране, објективност оцењивања, итд.

Стручна пракса је обавезна, носи 3 ЕСПБ. Студент има могућност избора организације у којој ће да реализује стручну праксу према својим склоностима за операције рада из одређеног сектора пословања у привредним организацијама, затим у одговарајућим научноистраживачким организацијама, иновационим организацијама, другим научним и пословним организацијама и јавним установама у трајању од 90 часова.

Кроз књигу предмета која је дата у прилогу овог материјала, су дати: назив предмета; број ЕСПБ бодова; статус предмета; предуслови за упис појединих предмета; циљ предмета; исходи - компетенције; оквирни садржај; обавезе студента, које се реализују кроз активну наставу и самостални рад студента у оквиру предиспитних активности и испита и њихово вредновање; начин извођења наставе; провера знања, оцењивање и начин полагања испита; основна и допунска литетратура.

Начин извођења студија је путем предавања, вежби и стручне праксе. Предавања се изводе уз коришћење одређених дидактичких средстава, примену савремених метода, кејс студија, различите врсте симулација на стварним случајевима из праксе, израду и презентацију семинарских радова, дискусију кроз акценат на изражавање и критичко мишљење, тимски рад идр. Вежбе прате предавања и на њима се решавају конкретни задаци који додатно илуструју градиво. На вежбама се дају и додатна објашњења градива које је обрађено на предавањима. Студентске обавезе на вежбама садрже и израду семинарских и домаћих радова, пројектних радова, презентација и друго. Сваки наставник прати рад студената на вежбама и вреднује према правилима која су усвојена на нивоу Факултета. Пре почетка наставе студент добија распоред одржавања наставе и термине пријаве и одржавања испита за текућу годину. Стручна пракса у току студија је обавезна и изводи се у организацијама (производним, услужним, научноистраживачким, иновационим, старт-аповима и др.) са којима је Факултет склопио одговарајући уговор. Сва друга питања од значаја за извођење наставе дефинисана су општим актима Факултета.

Сваки предмет је исказан кроз бодовну вредност (ЕСПБ) у складу са европским системом преноса бодова. Годишње оптерећење студента од 60 ЕСПБ, у оквиру 40 часовне радне седмице, је законска одредба и у складу  је са европским прописима у овој области. Полазећи од академског календара Факултета, заснованог на законској одредби да школска година траје 12 календарских месеци, студенти у току школске године имају 45 радних недеља, по 15 недеља у два семестра и 15 недеља за припреме и испите, и оптерећење од 40 сати недељно. Из тога и произилази  да радно оптерећење  студента у једној години износи 1800 радних сати, и да један бод одговара приближно 30 сати студијске активности студента.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета дати су у спецификацији предмета а  прецизирани су у условима за упис, и дати у одредбама Статута  Универзитета Унион Никола Тесла.

Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија ове Установе и других високообразовних институција је утврђено на основу критеријума који су дати у Закону о високом образовању и Статуту Факултета: усклађивање садржаја и циљева студијских програма врши се под условима подударности програма од 80%; упоређивање вредности и обима програма врши се на основу оптерећења израженог кроз вредност ЕСПБ бодова; упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев за промену студијског програма у оквиру истих или сродних области студија. На основу овог критеријума узеће се у обзир број недељних часова, предавања, вежби, семинара и др.

На реализацији студијског програма МАС Mенаџмент и предузетништво ангажовани су еминентни стручњаци за области које су предмет студија. Након завршеног мастер студијског прогама студентима је омогућен наставак на докторским студијама у земљи или иностранству.

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија можете погледати ОВДЕ.

За детаљан преглед предмета по годинама студија по акредитацији из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.