Навигација

Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина

 

Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина је високошколска установа која једина у Републици Србији едукује стручњаке за област предузетничког бизниса и менаџмента некретнина. Осмишљени студијски програми су у веома високом проценту компатибилни са програмима угледних европских, америчких, и азијских факултета. На факултету постоје два модула која студенти могу да бирају: предузетнички бизнис и менаџмент некретнина. 

Школовањем кадра из предузетничког бизниса битно доприноси развоју, унапређењу и подстицању предузетништва у Републици Србији, док школовање кадра из менаџмента некретнина битно доприноси развоју и управљању некретнинама у Републици Србији. Бити способан за укључење у свет бизниса и некретнина 21 века, предузетнички орјентисан, са потребним знањима и вештинама из менаџмента и бизниса, респектован од стране послодаваца, постаје императив у складу са потребама привреде Србије и глобалних процеса. Ова занимања представљају есенцијалну компоненту постојања и развоја најуспешнијих привреда света.


Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина има задатак да:

 • образовни процес спроводи по иновираним студијским програмима помоћу модерних наставних метода и технологија;
 • унапређује образовни процес и квалитет наставе;
 • имплементира нове образовне стандарде и технологије у складу са Болоњском декларацијом;
 • континуирано ради на сопственом развоју и доприноси развоју предузетништва и у Републици Србији у складу са европским и светским знањима и праксом;
 • остварује сарадњу са сродним образовним установама у Европи и свету ради размене наставних достигнућа, унапређења педагошког умећа наставника и размене студената у току практичке наставе;
 • остварује пренос стручних, стручно-апликативних и практичних знања, вештина и способности у циљу формирања стручности студената за успешан рад на пословима предузетничког бизниса и менаџмента некретнина у Србији и иностранству;
 • научи студенте напредним вештинама комуникацијеи пословања у мултикултуралном окружењу.


Основни циљеви су:

 • постизање компетенција, академских знања и стручних вештина, креативних и општих способности које омогућују успешно обављање професије, развој и управљање предузетничким бизнисом и некретнинама;
 • ширење мисије и филозофије предузетништва и оспособљавање студената, будућих предузетника и менаџера, да успешно обављају активности у бизнису; савладавајући комплексну материју из предузетничког бизниса и менаџмента некретнина;
 • да свршени студенти своје компетенције употпуне атрибутима који су својствени предузетницима као што су: иновативност, енергичност, амбициозност, комуникативност, сагледавање проблема из различитих перспектива, организација, вођење људи, решавање конфликта и проблема, преузимање ризика, познавање технологије, смисао за хумор, способност апстрактног мишљења и мотивисања чланова тима,
 • развој предузетничког духа код полазника како би самостално осмишљавали и обликовали своје пословне активности и кроз њих испољили свој креативан идентитет; предузетнички дух се такође огледа у марљивости, посвећености послу и мотивисаности успехом,
 • образовање кадрова за успешно разумевање и решавање актуелних пословних и менаџмент проблема у области предузетништва, управљања некретнинама, руковођења предузећима, пословању у банкарском сектору, установама у образовању, јавним службама и државним институцијама,
 • развијање свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и очувању животне средине,
 • образовање стручњака у домену тимског рада, као и развој способности за саопштавање и излагање својих резултата стручној и широј јавности,
 • стицање свести о примени пословне етике, професионалне и друштвене одговорности, руковођења људима и тимске посвећености.
 • развој науке и унапређивање научног стваралаштва из области предузетничког бизниса и менаџмента некретнина;
 • пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање, да се образују у овим атрактивним и престижним занимањима које нуде велике могућности за усавршавање током читавог живота, грађење респектабилне каријере и остварење пословних и личних циљева.

Планирање

Факултет има организациону структуру и систем управљања који обезбеђује постизање задатака и циљева високошколске установе. Факултет непрекидно анализира рад и у складу са тим израђује петогодишњи, годишњи и краткорочне планове за оперативан рад. На почетку школске године израђује План полагања испита, а непосредно пред почетка испитног рока објављује га на огласној табли и на сајту факултета због могућих измена на захтев студената и наставника.