Навигација

Информатика


Циљ студијског програма Информатика је образовање и оспособљавање стручњака за послове који захтевају основна знања и вештина из области информатике и рачунарских наука. 

Услови за упис: студије првог степена овог студијског програма може се уписати лице које има претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и положи пријемни испит како је то регулисано Статутом универзитета. 

Сврха студијског програма Информатика је да образује високо-стручне, јасно профилисане кадрове који ће моћи својим знањем и компетенцијама да се укључе у домаће и светско оријентисано ИТ друштво као самостални или тимски учесници. Образовањем кадрова по овом студијском програму стварају се услови за развој научног подмлатка као лидера у стручним, истраживачким и научним подухватима из области информатике и рачунарства. Поред профилисања будућих кадрова за којима постоји потреба на тржишту рада, сврха овог студијског програма је да омогући студентима наставак школовања на мастер и другим студијама из области информатике и рачунарских наука или неких других сродних области. 

Циљеви студијског програма Информатика за стицање звања дипломирани информатичар су:

• упознавање студената са основама програмирања и развоја софтвера, као и основних алгоритамских структура и структура података,
• кодирање и тестирање: практично коришћење једног императивног програмског језика,
• упознати студенте са основним појмовима и концептима из области информационих система и њиховим процесом развоја
• стицање општих и специфичних знања теорије и принципа функционисања оперативних система,
• омогућити разумевање рада рачунарских мрежа и телекомуникационих система
• упознавање са кључним концептима програмирања, развоја софтвера и софтверског инжењерства,
• овладати основним веб технологијама и стећи знања потребна за креирање динамичких интерактивних веб апликација,
• стицање знања о базама података и системима за управљање базама података,
• упознавање са врстама Интернет алата и сервиса и њиховом употребом,
• стицање основних знања о заштити информација у информационом систему,
• стицање основних знања о вештачкој интелигенцији и применама,
• разумевање улоге информационих технологија у пословном окружењу и други циљеви.

Опис исхода учења
Студенти ће по стицању звања дипломирани информатичар бити оспособљени:
• да развијају софтвер применом методе функционалне декомпозиције и структурног програмирања у необјектном императивном језику,
• за израду рачунарских програма, укључујући обликовање, кодирање и тестирање програмских решења, као и познавање техника и метода за проналажење и исправљање грешака;
• примена методе функционалне декомпозиције и структурног програмирања у необјектном императивном језику,
• за израду објектно-оријентисаних апликација;сервисно-оријентисаних апликација; веб апликација;мрежних апликација за Интернет и локалне рачунарске мреже,
• за коришћење рачунарских технологија, рад са оперативним системима, рачунарским мрежама и основним програмским пакетима;
• да моделују и раде са базама података и апликацијама користећи ЦАСЕ алате;
• да примењују одговарајуће методе у развоју система безбедности информационог система и заштите података;
• разумевање, конструисање и имплементирање основних алгоритама вештачке интелигенције,
• да прате трендове развоја софтверског инжењерства;
• за рад под различитим оперативним системима и мобилним оперативним системима;
• да стечена знања и вештине користе за развој, употребу софтвера и графичких система изражене мултимедијалности и други.

По завршетку студијског програма  Информатика студент стиче компетенције у складу са националним оквиром квалификација и то:

• самостално вођење сложених пројеката из различитих области информатике и рачунарства;
• организовање, контрола и вредновање рада других запослених ради унапређења продуктивности рада и пословне праксе;
• прилагођавање динамичном развоју сектора информатике и рачунарских наука у смислу перманентног усавршавања у личном и професионалном развоју кроз целоживотно учење.

Стручни академски назив: Дипломирани информатичар (Дипл.информ.).

Наши дипломирани студнети могу наћи послове на следећим позицијама: 

ЈAVA програмер, WEB програмер, PHP програмер, Frontend дизајнер, Wordpress developer, Android програмер, пројектант база података, администратор базе података (DBA), администратор ORACLE базе података (DBA), пројектант базе података, развојни инжењер база података (MS Access), пројектант веб сервиса, администратор мреже, администратор Windows оперативног система, администратор GNU/Linux система, администратор веб сервера, администратор Cloud платформи, администратор апликативног сервера, инжењер безбедности мреже, програмер сервисно-оријентисаних апликација, архитекта средњег слоја, ИТ менаџер, ИТ Solution Manager, менаџер ИТ сектора, ИТ консултант, технички директор, ERP консултант, програмер система електронског пословања, систем аналитичар, инжењер имплементације и тестирања система, менаџер планирања корпоративног ИТ-а, пословни аналитичар и администратор BI система, менаџнер развоја ИТ апликација, консултант за интенет маркетинг и е-пословање, менаџер тима за развој ИТ софтвера, менаџер развоја ИТ услуга, менаџер одржавања и имплементације ИТ система, менаџер продаје ИТ система, менаџер ИТ стратегије, програмер дистрибуираних рачунарских сервиса.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2020.године можете наћи ОВДЕ.
Уверење о акредитацији студијског програма из 2020. године можете пронаћи ОВДЕ.