Навигација

Информатика


Циљ студијског програма основних академских студија Информатика је образовање и оспособљавање стручњака за послове који захтевају основна знања и вештина из области информатике и рачунарских наука. 

На студије првог степена овог студијског програма може се уписати лице које има претходно завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и положи пријемни испит како је то регулисано Статутом универзитета. 

Сврха студијског програма основних академских студија Информатика је да образује високо-стручне, јасно профилисане кадрове који ће моћи својим знањем и компетенцијама да се укључе у домаће и светско оријентисано ИТ друштво као самостални или тимски учесници. Образовањем кадрова по овом студијском програму стварају се услови за развој научног подмлатка као лидера у стручним, истраживачким и научним подухватима из области информатике и рачунарства. Поред профилисања будућих кадрова за којима постоји потреба на тржишту рада, сврха овог студијског програма је да омогући студентима наставак школовања на мастер и другим студијама из области информатике и рачунарских наука или неких других сродних области. У професионалном смислу, студентима се отварају широке могућности за запошљавање у сфери ИТ индустрије као што су: послови послови њеб програмера који раде са хетерогеним технологијама, платформама и софтверским алатима, послови на одржавању рачунарских система (администратори система), послови имплементирања апликација, одржавања и администрирања система база података, софтвер тестери, Фронтенд и Бацкенд програмери, ИТ Пројецт менаџери, програмери мобилних апликација итд.

Циљеви студијског програма основних академских студија Информатика за стицање звања дипломирани информатичар су:

• упознавање студената са основама програмирања и развоја софтвера, као и основних алгоритамских структура и структура података,
• кодирање и тестирање: практично коришћење једног императивног програмског језика,
• упознати студенте са основним појмовима и концептима из области информационих система и њиховим процесом развоја
• стицање општих и специфичних знања теорије и принципа функционисања оперативних система,
• омогућити разумевање рада рачунарских мрежа и телекомуникационих система
• упознавање са кључним концептима програмирања, развоја софтвера и софтверског инжењерства,
• овладати основним веб технологијама и стећи знања потребна за креирање динамичких интерактивних веб апликација,
• стицање знања о базама података и системима за управљање базама података,
• упознавање са врстама Интернет алата и сервиса и њиховом употребом,
• стицање основних знања о заштити информација у информационом систему,
• стицање основних знања о вештачкој интелигенцији и применама,
• разумевање улоге информационих технологија у пословном окружењу и други циљеви.


Опис исхода учења
Студенти ће по стицању звања дипломирани информатичар бити оспособљени:
• да развијају софтвер применом методе функционалне декомпозиције и структурног програмирања у необјектном императивном језику,
• за израду рачунарских програма, укључујући обликовање, кодирање и тестирање програмских решења, као и познавање техника и метода за проналажење и исправљање грешака;
• примена методе функционалне декомпозиције и структурног програмирања у необјектном императивном језику,
• за израду објектно-оријентисаних апликација;сервисно-оријентисаних апликација; веб апликација;мрежних апликација за Интернет и локалне рачунарске мреже,
• за коришћење рачунарских технологија, рад са оперативним системима, рачунарским мрежама и основним програмским пакетима;
• да моделују и раде са базама података и апликацијама користећи ЦАСЕ алате;
• да примењују одговарајуће методе у развоју система безбедности информационог система и заштите података;
• разумевање, конструисање и имплементирање основних алгоритама вештачке интелигенције,
• да прате трендове развоја софтверског инжењерства;
• за рад под различитим оперативним системима и мобилним оперативним системима;
• да стечена знања и вештине користе за развој, употребу софтвера и графичких система изражене мултимедијалности и други.


По завршетку студијског програма основних академских студија Информатика, студент стиче компетенције у складу са националним оквиром квалификација и то:

• самостално вођење сложених пројеката из различитих области информатике и рачунарства;
• организовање, контрола и вредновање рада других запослених ради унапређења продуктивности рада и пословне праксе;
• прилагођавање динамичном развоју сектора информатике и рачунарских наука у смислу перманентног усавршавања у личном и професионалном развоју кроз целоживотно учење.

Стручни академски назив: Дипломирани информатичар (Дипл.информ.).

Детаљан план и програм основних студија можете наћи ОВДЕ.
Уверење о акредитацији студијског програма можете пронаћи ОВДЕ.