Навигација

Информатика

Циљ студијског програма Информатика је да студент стиче компетенције које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности из области рачунарских наука и информатике.

Сврха студијског програма Информатика је образовање студената за професију мастер информатичара и оспособљавање за примену савремених модела и апликација у области рачунарских наука и информатике.

Дужина трајања студија: Мастер академске студије студијског програма Информатика трају 1 годину (2 семестра), вредноване су са 60 ЕСПБ. Укупан број часова активне наставе износи 60 часова.

Услови за упис: Мастер академске студије студијског програма Информатика намењен је студентима који имају завршене четворогодишње академске студије (240 ЕСПБ). Услови за упис на студијски програм дати су у Статуту универзитета.

Исход процеса учења: Кроз теоријску и практичну наставу студенти треба да се оспособе да своја знања могу успешно да имплементирају у области рачунарских наука и за самостално обављање научноистраживачке делатности у овој области и сродних дисциплина. У току свакодневног рада студенти ће бити способни да пројектују и имплементирају софтверска решења и моделе, да унапређујупостојеће моделе, да их тестирају,да их пласирајуна тржиште и да оцењују ефекте њихове примене у раду са различитим категоријама корисника.

Стручни академски назив: Мастер информатичар (Маст.информ.).

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2020.године можете наћи ОВДЕ.
Уверење о акредитацији студијског програма из 2020. године можете пронаћи ОВДЕ.