Навигација

Грађевинарство

Студијски програм Грађевинарство је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Факултет за градитељски менаџмент је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из техничко-технолошког поља и области грађевинарства. Сврха студијског програма Грађевинарство је потпуно у складу са основним задацима и циљевима Факултета за градитељски менаџмент.

Овај студијски програм Грађевинарство има директну друштвену сврху да образују кадрове за истоимену велику привредну грану, чија је улога у укупном развоју друштва од пресудне важности. У Србији је у току пројектовање и реализација више великих инфраструктурних пројеката, а у наредном периоду очекује се даље интензивирање активности у овој области. Из тог разлога, евидентна је потреба за квалификованим грађевинским инжењерима који треба да се укључе у рад у овој привредној грани, а тиме и за њиховим адекватним образовањем.

Програм основних академских студија, као први у низу ових програма, пре свега је усмерен ка стицању знања из фундаменталних наука везаних за грађевинску струку, не занемарујући при томе стручна знања неопходна за свакодневни инжењерски посао. За студенте којима ће овај степен образовања бити и завршни, програм обезбеђује широку лепезу компетенција у домену пројектовања и извођења различитих врста грађевинских објеката који су по карактеру стандардни, или мањег капацитета. Студенти који се одлуче за наставак академских студија на вишим нивоима добијају овим програмом довољно чврсту основу за успешно праћење сложенијих дисциплина на напредним студијским програмима.

Циљ студијског програма је да се градитељству обезбеде савремени врхунски образовани стручњаци у области пројектовања, организације и технологије грађења, планирања и управљања изградњом објеката.

Исход процеса учења је знање које студентима омогућава коришћење стручне литературе, примену знања при решавању проблема који се јављају у струци, и омогућавање, у случају да се студенти за то определе, наставак студија.


Академски назив: Дипломирани инжењер грађевинарства (дипл.инж.грађ.)

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2022. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2022.године можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.