Навигација

Архитектура и урбанизам


Студијски програм Основних академских студија наставним садржајем и применом савремених метода едукације ствара и образује високо стручни кадар који ће стечена знања применити у свим областима стваралаштва из домена архитектуре, урбанизма, грађења и дизајна. У том смислу, настава првог степена образовања архитеката конципирана је тако да обухвата наставу из поља техничко-технолошких наука, друштвено хуманистичких наука и поља уметности, чиме се обезбеђује фундаментална основа за даље професионално и научно усавршавање полазника.

Исход процеса учења је стицање основних квалификација архитеката које омогућавају наставак студија на мастер академским студијама архитектуре у земљи и иностранству који имају слично структуриране студијске програме и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који у складу са стеченом знањима и вештинама. Завршетак основних академских студија омогућава запошљавање дипломираних студената у статусу сарадника у низу занимања из области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија.

Настава се изводи кроз предавања, вежбе, консултације, израду семинарских радова и практичан рад студената а према наставном плану и садржају појединих предмета. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво, али се том приликом студентима указује и на истраживачке трендове у дотичној области. На вежбама, које прате предавања, студенти се кроз рад на конкретним пројектним задацима, или истраживачким темама баве предметном облашћу, долазећи тако у најнепосреднији контакт са материјом која се излаже. Вежбе могу да буду аудиторне, лабораторијске, рачунарске или рачунске. Вежбе из основних предмета које се директно баве проблемима архитектонског и урбанистичког пројектовања имају консултатитиван карактер и темеље се на личном контакту предавача и студента.

У зависности од карактера вежби се одређује величина групе. Уколико је за организацију наставе неопходан појединачни контакт наставника и студената, онда су вежбе организоване у малим групама, са значајним фондом часова. Ово нарочито важи за основне предмете, који се баве питањима пројектовања, архитектонског или урбанистичког, и основног оспособљавања.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Основни циљ студијског програма АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ је да својом интердисциплинарношћу и мултидисциплинарношћу, едукује кадрове високог степена стручности за обављање сложених и креативних послова у области Архитектуре и урбанизма.

Циљ студијског програма је да развије темељну и избалансирану основу за постизање знања,компетенција и вештина из области Архитектуре и урбанизма. То, поред осталог укључује и развој креативних способности и способност критичког мишљења, развијање склоности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за бављење професијом.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету за градитељски менаџмент је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и унапређење квалитета животног простора. Циљ студијског програма је и упознавање студената са изазовима и предностима тимског рада, што је за област архитектуре и урбанизма од изузетног значаја, јер је професионално бављење струком конципирано као тимско и мултидисциплинарно. Поред тога, студенти кроз наставни процес развијају способности за саопштавање и кохерентно излагање својих идеја, пројектантског концепта, резултата истраживачког рада, учећи на тај начин облике квалитетне комуникације са стручном и широм јавношћу.

У процесу реструктурисања српске привреде, посебно су тражени, едуковани, добро профилисани кадрови за увођење светских и европских стандарда у свим доменима пословања. Као битни циљеви овог студијског програма, што је у складу са циљевима и задацима Факултета за градитељски менаџмент, на коме се овај програм изводи, означене су имплементације нових образовних стандарда и технологија у наставни процес. За ефикасно достизање наведених циљева, у оквиру студијског програма АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ основних академских студија Факултета за Градитељски менаџмент постављени су следећи задаци:

  • Унапређење квалитета и образовног нивоа наставног особља путем организације научно-стручних скупова у области архитектуре и урбанизма;  
  • Усклађивање наставних планова основних студија са суштином наставних планова водећих светских образовних институција и са ЕУ директивама о регулисаним професијама
  • Перманентно иновирање наставних планова и програма;
  • Проналажење нових начина за инкорпорирање праксе у теорију;
  • Успостављање перманентних и сигурних комуникацијских веза са најновијим научним достигнућима кроз међународну сарадњу у виду стручних и научних контаката професора и студената и сарадње са одговарајућим стручним организацијама и образовним институцијама у земљи и иностранству;
  • Едукација висококвалитетног стручно-научног кадра неопходног за остваривање стратегије развоја.
  • Постизање квалитета еквивалентног европским и светским стандардима.
  • Умрежавање институције са привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе.

Академски назив: Дипломирани инжењер архитектуре

Допуну уверења о акредитацији  студијског програма можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2022. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2022.године можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.