Навигација

Архитектура и урбанизам


Основни циљ студијског програма АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ је да својом интердисциплинарношху и мултидисциплинарношћу, едукује кадрове високог степена стручности за обављање сложених и креативних послова у области Архитектуре и урбанизма.

Циљ студијског програма је да развије темељну и избалансирану основу за постизање знања, и стицање општих и предметно специфичних компетенција и вештина из области Архитектуре и урбанизма. Ове компетенције хе се развијати кроз примењене методе наставе. То, поред осталог укључује и развој креативних способности и способност критичког мишљења, развијање склоности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за бављење професијом.

Један од посебних циљева, који је у складу ца циљевима образовања стручњака на Факултету за градитељски менаџмент је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и унапребење квалитета животног простора. Циљ студијског програма је и упознавање студената ца изазовима и предностима тимског рада, што је за област архитектуре и урбанизма од изузетног значаја, јеп је професионално бављење струком конципирано као тимско и мултидисциплинарно. Поред тога, студенти кроз наставни процес развијају способности за саопштавање и кохерентно излагање својих идеја, пројектантског концепта, резултата истраживачког рада, учећи на тај начин облике квалитетне комуникације ца стручном и широм јавношћу.

У процесу реструктурисања српске привреде, посебно су тражени, едуковани, добро профилисани кадрови за увођење светских и европских стандарда у свим доменима пословања. Као битни циљеви овог студијског програма, што је у складу ца циљевима и задацима Факултета за градитељски менаитмент, на коме се овај програм изводи, означене су имплементације нових образовних стандарда и технологија у наставни процес у складу ца принципима европског простора високог образовања.

Циљеви мастер академских студија архитектуре су:

Оспособљавање студената за разумевање и препознавање научних, стручних и уметничких достигнућа и делатности у области архитектуре, урбанизма, архитектонских технологија и архитектонског конструктерства.
Стицање знања о основним теоријским поставкама и методама архитектонског и урбанистичког пројектовања и извођења архитектонских објеката.
Стицање одређених професионалних вештина ради могућности конкурисања на тржишту рада и стицања овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци.
Стицање права на наставак образовања на докторским и специјалистичким студијама из области архитектуре, урбанизма или других сродних научних и уметничких области у земљи и иностранству.

За ефикасно достизање наведених циљева, у оквиру студијског програма АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ мастер академских студија Факултета за Градитељски менаџмент постављени су следећи задаци:

Унапређење квалитета и образовног нивоа наставног особља путем организације научно-стручних скупова у области архитектуре и урбанизма;
Усклађивање наставних планова дипломских студија ца суштином наставних планова водехих светских образовних институција;
Перманентно иновирање наставних планова и програма;
Проналажење нових начина за инкорпорирање праксе у теорију;
Успостављање перманентних и сигурних комуникацијских веза ца најновијим научним достигнухима кроз међународну сарадњу у виду стручних и научних контаката

Академски назив: Мастер инжењер архитектуре

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2022. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2022.године можете погледати ОВДЕ.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.