Навигација

Факултет за градитељски менаџмент

 

  

Студијски програм Основних академских студија наставним садржајем и применом савремених метода едукације ствара и образује високо стручни кадар који ће стечена знања применити у свим областима стваралаштва из домена архитектуре, урбанизма, грађевинарства и дизајна. У том смислу, настава првог степена образовања је конципирана тако да обухвата наставу из поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука, друштвено хуманистичких наука и поља уметности, чиме се обезбеђује фундаментална основа за даље професионално и научно усавршавање полазника.

Исход процеса учења је стицање основних квалификација које омогућавају наставак студија на мастер академским студијама у земљи и иностранству који имају слично структуриране студијске програме и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова у складу са стеченом знањима и вештинама. Завршетак основних  и мастер академских студија омогућава запошљавање дипломираних и мастер инжењера у низу занимања из области архитектуре, урбанизма и грађевинарства.

Након завршетка мастер студија и стеченог звања мастер инжењера архитектуре и мастер инжењера грађевинарства, полаже се стручни испит, подноси захтев са референцама Инжењерској комори Србије и добија лиценца:

https://ingkomora.rs/licence

https://ingkomora.rs/licence/potrebna-dokumentacija-za-apliciranje

https://ingkomora.rs/licence/spisak-dokumentacije