Навигација

Економија и финансије


Циљ студијског програма: Образовање високо-стручног кадра у области финансија, оспособљеног за равноправно практично учешће на домаћој и интернационалној пословној сцени, као и овладавање широким теоријским знањима првенствено у оквиру финансија и економије.

Врста студија: Основне четворогодишње академске студије (осам семестара)

Исход процеса учења: Високо-стручно знање из области: финансија и повезаних дисциплина; развијене креативне и пословне способности за доношење финансијских и инвестиционих одлука; компетентно финансијско управљање пословањем компанија; професионално бављење овим пословима у државним институцијама и корпорацијама, као и даље стручно и научно усавршавање.

Академски назив: Дипломирани економиста.

Услови за упис на студијски програм: У прву годину основних студија могу се уписати лица која су завршила средњу школу свих смерова, уз положен пријемни/диференцијални испит у складу са актима Универзитета и Законом о високом образовању.

Листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета: У оквиру четворогодишњег школовања на студијском програму, реализује се 33 наставна предмета плус стручна пракса и дипломски рад. Приказ обавезних и изборних предмета дат је у табелама 5.1. и 5.3., а према типу, у табелама 5.4-5.7, и у складу са важећим стандардима за акредитацију. Обавезних предмета је 25 плус стручна пракса. Изборних предмета је 16. Сви предмети су једносеместрални.

Начин извођења основних академских студија: Настава се одвија кроз теоријска предавања, аудитивне вежбе, практичан рад, израду семинарских радова, извођење студија случаја, консултације и наставне посете. У табелама 5.2. јасно су дефинисане аудитивне, лабораторијске, рачунарске, рачунске и теренске вежбе, наставе посете и извођење стручне праксе у институтима, установама, компанијама и непрофитним установама. Активно коришћење Интернета је важан елемент у припреми и извођењу наставе на студијском програму и изради семинарских радова из појединих предмета. На програму се реализује 300 часова активне наставе по семестру или 600 годишње, односно 2400 часова током целих студија.

Бодовна вредност сваког предмета и завршног рада. Број бодова по предмету креће се од 5-9 ЕСПБ израчунатих по важећим стандардима за акредитацију. Саставни део студијског програма су стручна пракса која је 2 ЕСПБ-а, а завршни рад је 10 ЕСПБ-а.

Предуслови за упис појединих предмета: Дефинисани су у спецификацијама сваког појединог предмета, табелама 5.2.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија дефинисани су Статутом Унивезитета, Правилником о студијама и Законом о високом образовању.

На другу годину студија могу се уписати лица са остварених, или комисијски признатих по сродности програма, најмање 37 ЕСПБ, на трећу са 97 и у четврту са 157 ЕСПБ.

Завршетак студија: Свака година основних студија има 60 ЕСПБ бодова. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и сакупи 240 ЕСПБ бодова. Свршени дипломци могу да наставе мастер студије.


Детаљан план и програм основних академских студија можете пронаћи ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма можете пронаћи ОВДЕ.