Навигација

Финансије


Студијски програм Финансије је једногодишњи програм академских мастер студија који има за циљ да образује високо-стручне кадрове у области финансија који ће својим знањем и способностима моћи да се укључе у креирање и вођење комплексних подухвата из домена финансија и да заузму одговорне управљачке позиције у компанијама, организацијама или установама које се баве финансијама.

Исход процеса учења је високо-стручно знање, развијене креативне, пословне, стручне и лидерске способности које омогућавају стратешко управљање финансијским ризицима, наступи на финансијским тржиштима, вођење корпоративних и предузетничких финансија, одлучивање у стратегијским пројектима, као и даље усавршавање на докторским студијама.

Целокупан студијски програм сачињава укупно 7 једно-семестралних предмета. Од тога су 3 предмета обавезна, а 2 се бирају са листе од 4 предмета. У студијски програм спада студијско истраживачки рад који има за циљ да оспособи студенте да приступе изради завршног рада и самог завршног мастер рада. Фонд часова за сваки предмет је по 30 часова за предавања вежбе у зимском семестру. За студијски истраживачки рад и мастер рад је предвиђено 300 часова у летњем семестру. Укупно оптерећење студената у току године је 600 часова.

По својој садржини у програму су заступљене комплексне дисциплине финансија и финансијског менаџмента, као што су: корпоративне финансије, финансијска тржишта и берзе, финансијско извештавање и анализа, управаљање финансијским ризицима, фиансијска математика и статистика, управаљање финансијском имовином и стратегијско управаљање пројектима. Свршени дипломци овог мастер студијског програма могу да наставе докторске студије студије ако задовоље критеријуме пријема.

Академски назив: Мастер економиста.

Услови за упис на студијски програм: На мастер студије могу се, у складу са Статутом Факултета, уписати лица која су завршила основне студије Факултета за економију и финансије или сличан студијски програм са других факултета.

Начин извођења основних академских студија: Настава се одвија кроз теоријска предавања, практичне вежбе, консултације, припрему семинарских радова, анализу студија случајева и практичан рад студената. Према наставном плану и садржају појединих предмета, предвиђа се студијско истраживачки рад на Факултету или на пројектима у научним институтима, државним установама, приватним и јавним компанијама, непрофитним организацијама и другим институцијама. Активно коришћење Интернета је важан елемент у припреми и извођењу наставе на студијском програму, извођењу студијско истраживачког рада и изради завршног мастер рада.

Предуслови за упис појединих предмета или група предмета: Сви предмети на мастер студијама се слушају у зимском семестру и нема предуслова за њихово полагање осим оних која су дефинисана у самом предмету, као што су успешно одбрањени колоквијуми и/или семинарски радови.

Друга питања од значаја за извођење студијског програма: Студијски програм мастер студија стимулише учешће студената у научноистраживачком раду и укључивање у рад на пројектима заједно са наставним кадром. Знања до којих се на тај начин долази укључују се у наставни процес у циљу његовог осавремењивања и усавршавања.

Завршетак студија: Сваки предмет доноси 6 ЕСПБ бодова. Цела година мастер студија носи 60 ЕСПБ бодова. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и сакупи 60 ЕСПБ бодова. Успешност проласка на појединим предметима зависи од редовног похађања предавања и вежби, пролазности на колоквијумима и/или семинарским радовима и резултата завршног испита који носи не мање од 30% од коначне оцене. Саставни део студијског програма је студијско истраживачки рад који носи 5 ЕСПБ бодова и завршни мастер рад са 25 ЕСПБ бодова.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија дефинисани су Статутом Факултета и одговарајућим Правилником.

Детаљан распоред предмета на мастер студијама можете пронаћи ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма можете пронаћи ОВДЕ.