Навигација

Економија и финансије

Назив студијског програма: МАС Економија и финансије

Дужина трајања студија: Мастер академске студије студијског програма МАС Економија и финансије  трају 1 годину (2 семестра), вредноване су са 60 ЕСПБ.

Академски назив: Мастер економиста

Сврха мастер академског студијског програма МАС Економија и финансије на Факултету за економију и финансије је да образује специјализоване, високо-стручне, јасно профилисане кадрове у области економије и финансија који ће својим знањем и компетенцијама моћи да своја специфична знања и вештине примене у областима економије и финансија. Компетенције које студенти стекну на МАС Економија и финансије имају високу друштвену вредност и у потпуности оправдавају постојање овог студијског програма који је највећим делом оријентисан на усавршавање способности и пословних вештина и знања из области економије, финансија и банкарства, и оспособљеност за анализу и решавање сложених пословних и управљачких проблема у разним областима привреде и друштва. Мастер академске студије као основну сврху имају да оспособе будуће лидере да стекну вештине: планирања и анализе, организације пословања, конципирања, доношења и спровођења пословних и финансијских одлука. Сврха МАС Економија и финансије је конзистентна са основним задацима и циљевима Факултета на коме се тај програм изводи.

Основни циљ студијског програма МАС Економија и финансије јесте образовање економиста који су компетентни за обављање најсложенијих економских послова у сектору привреде и у финансијским институцијама (банкама, ревизорским кућама и другим финансијским организацијама). Завршетком програма МАС Економија и финансије студенти су оспособљени за доношење комплексних пословних и финансијских одлука у компанијама, без обзира на њихову величину и делатност којој припадају, што подразумева висок степен специјализованих академских знања и пословних вештина из области економије, финансија и банкарства, и оспособљеност за анализу и решавање сложених пословних и управљачких проблема у разним областима привреде и друштва. Циљ мастер академског студијског програма МАС Економија и финансије на Факултету за економију и финансије је оспособљеност студената да достигну висок ниво компетенција и академских знања и вештина у области кључних економских, привредних и финансијских дисциплина. Програм МАС Економија и финансије представља надоградњу претходног нивоа основних студија, где ће студенти стицати виша – комплекснија знања из области економије и финансија и креирати свој образовни профил избором специфичних предмета. Програм је отворен и за образовање студената који су претходни ниво студија завршили на другим факултетима, који желе да стекну знања и вештине компетентне за мастер економисту са фокусом на финансије.

Студенти који су завршили мастер програм МАС  Економија и финансије су стекли компетенције да обављају сложене и комплексне економске и финансијске задатке у пословању. Свршени студенти МАС Економија и финансије биће компетентни да:

  • Повежу и практично примене теоријска знања из различитих области: напредне макроекономије, микроекономије, финансијског тржишта и берзи, међународне економије и финансија, економске политике ЕУ и глобалних процеса, као и да имплементирају стечена знања у конкретним пословним ситуацијама;
  • Своја знања и вештине примењују у домаћим или страним компанијама, финансијским институцијама и организацијама;
  • Професионално се ангажују у предузетничком сектору у решавању и обављању економских и финансијских проблема и задатака;
  • Успешно руководе привредним и финансијским пројектима и управљају тимом;
  • Користе научне методе истраживања и израде самосталан истраживачки рад;
  • Презентују и публикују научни рад, да компетентно и аргументовано образлажу сложене економске и финансијске проблеме.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2023. године можете погледати ОВДЕ.

Детаљан распоред предмета на мастер студијама по акредитацији из 2017. године можете пронаћи ОВДЕ.

Уверење о акредитацији студијског програма из 2017. године можете пронаћи ОВДЕ.

Извештај о самовредновању студијског програма можете погледати ОВДЕ.