Навигација

Економија


У ТОКУ ЈЕ АКРЕДИТАЦИОНИ ПОСТУПАК !

Назив студијског програма: Докторски студијски програм Економија (ДАС Економија).

Циљ ДАС Економија: Постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним научноистраживачким вештинама у области економских научних дисциплина потребних за будући развој каријера. Циљеви ДАС Економија обухватају стицање напредног нивоа знања из области економских наука, оспособљеност докторанда за самостална научна истраживања, примену савремених методолошких поступака у свом научно-истраживачком раду, критичко мишљење о актуелним економских феноменима, учешће у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима, и др.

Академски назив: Доктор наука – економске науке (Др)

Исход процеса учења: Кључни исход процеса студирања на студијском програму докторских академских студија ДАС Економија јесте формирање академске личности, високих стручних и научних компетенција из економске области који поседује врхунска теоријска и практична знања потребна за критичку анализу и истраживања у фундаменталним и примењеним областима економских наука са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања. Значајан исход овог студијског програма јесте формирање способности докторанда да примењује напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања из области економије, те способности докторанда да примењује вештине критичког сагледавања економских теорија, методологија и закључака; представљање резултата истраживања у земљи и иностранству; изградња способности код студента да развија нове економске методе, технике, инструменте, економске поступке вештине релевантне за област економије. 
Посебан исход ДАС Економија јесте оспособљеност докторанда да самостално вреднује савремене резултате и достигнућа у области економије у циљу унапређења постојећих, и стварања нових економских модела, концепата, идеја и економских теорија, те формирање способности докторанда да испољава иновативност, научни и професионални интегритет и преданост развоју нових економских идеја, принципа и теорија које су у средишту економске науке, као и да самостално дизајнира, анализира и имплементира истраживања која чине значајан и оригинални допринос у пракси у овој области. Не мање значајан исход овог студијског програма јесте оспособљеност докторанда да управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима и да самостално покреће националну и међународну сарадњу у области економских наука. 
Исход процеса учења докторанда су: продубљена и проширена теоријска, методолошка и практична знања, посебно у оним областима у којима ће се обављати научно истраживање, и његова оспособљеност да кроз самосталан научно-истраживачки рад у областима економије изради квалитетну докторску дисертацију.

Распоред предмета на докторским студијама можете видети ОВДЕ.
Компетенције ментора можете видети ОВДЕ.