Навигација

Заштита животне средине

На основним академским студијама Факултета за екологију и заштиту животне средине, реализује се студијски програм – Заштита животне средине у трајању од четири године и стичу 240 ЕСПБ бодова. Након савладавања студијског програма стиче се звање  дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Сврха студијског програма:

Сврха студијског програма ОАС-Заштита животне средине је да образује кадар профила – дипломирани аналитичар заштите животне средине. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје обавезних и изборних предмета академско образовање из области заштите животне средине континуирано унапређује. Студијски програм омогућава примену знања и вештина и оспособљавање за стручни рад у привредним делатностима. Стечене компетенције и вештине, на овом нивоу студија, представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на мастер студијама заштите животне средине и сродних профила.

Специфична врха студијског програма ОАС - Заштита животне средине је обезбеђивање аналитичара заштите животне који поседује компетенције, знања и вештине које се, пре свега, односе на превенцију, контролу и санацију загађења ваздуха, воде и земљишта, управљање отпадом, рационално коришћење природних ресурса, коришћење обновљивих извора енергије, као и оспособљеност да учествује у писању различитих студија које се односе на стање животне средине.

Циљеви студијског програма:

Основни циљ студијског програма ОАС Заштита животне средине јесте едукација кадрова високог степена стручности за обављање сложених и креативних послова у области заштите животне средине из природно-математичког пољаи научне области – науке о заштити животне средине,са циљем стицања академског назива - Дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Дипломирани аналитичар заштите животне средине треба да буде оспособљен да препозна, формулише и анализира проблеме у животној средини и да понуди једно или више прихватљивих решења, што подразумева:

  1. да има изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема загађења животне средине,
  2. да буде способан да интегрише информације и нумеричке податке из различитих извора и повеже их у циљу решавања конкретног задатка на заштити животне средине,
  3. да покаже посвећеност и способност у извођењу експерименталних и других пројектних задатака, као и у анализи закључака и презентацији извештаја у вези са заштитом животне ссредине,
  4. да је способан да разумно аналитички расуђује загађења и заштиту животне средине.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2023. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2023.године можете погледати ОВДЕ.

Уверење и одлуку о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.