Навигација

Заштита животне средине

На основним академским студијама Факултета за екологију и заштиту животне средине, реализује се студијски програм – Заштита животне средине у трајању од четири године и стичу 240 ЕСПБ бодова. Након савладавања студијског програма стиче се звање  дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Сврха студијског програма:

Сврха студијског програма ОАС-Заштита животне средине је да образује кадар профила – дипломирани аналитичар заштите животне средине. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје обавезних и изборних предмета академско образовање из области заштите животне средине континуирано унапређује. Студијски програм омогућава примену знања и вештина и оспособљавање за стручни рад у привредним делатностима. Стечене компетенције и вештине, на овом нивоу студија, представљају корпус фундаменталних знања за наставак образовања на мастер студијама заштите животне средине и сродних профила.

Специфична врха студијског програма ОАС - Заштита животне средине је обезбеђивање аналитичара заштите животне који поседује компетенције, знања и вештине које се, пре свега, односе на превенцију, контролу и санацију загађења ваздуха, воде и земљишта, управљање отпадом, рационално коришћење природних ресурса, коришћење обновљивих извора енергије, као и оспособљеност да учествује у писању различитих студија које се односе на стање животне средине.

Циљеви студијског програма:

Основни циљ студијског програма ОАС Заштита животне средине јесте едукација кадрова високог степена стручности за обављање сложених и креативних послова у области заштите животне средине из природно-математичког пољаи научне области – науке о заштити животне средине,са циљем стицања академског назива - Дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Дипломирани аналитичар заштите животне средине треба да буде оспособљен да препозна, формулише и анализира проблеме у животној средини и да понуди једно или више прихватљивих решења, што подразумева:

  1. да има изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема загађења животне средине,
  2. да буде способан да интегрише информације и нумеричке податке из различитих извора и повеже их у циљу решавања конкретног задатка на заштити животне средине,
  3. да покаже посвећеност и способност у извођењу експерименталних и других пројектних задатака, као и у анализи закључака и презентацији извештаја у вези са заштитом животне ссредине,
  4. да је способан да разумно аналитички расуђује загађења и заштиту животне средине.

Уверење и одлуку о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм основних академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.

План и програм ОАС Заштита животне средине

Табела 5.1а. Структура студијског програма ОАС Заштита животне средине

Табела 5.1а. Структура студијског програма са извођачима ОАС Заштита животне средине

Табела 5.2. Књига предмета

Табела 9.1. Књига наставника