Навигација

Заштита животне средине

На мастер академским студијама Факултета за екологију и заштиту животне средине, реализује се студијски програм – Заштита животне средине у трајању од једне године и стичу 60 ЕСПБ бодова. Након савладавања студијског програма стиче се звање мастер аналитичар заштите животне средине.

Сврха студијског програма:

Сврха студијскoг програма Заштита животне средине на мастер академским студијама на Факултету за екологију и заштиту животне средине, јесте стицање образовања и постизање одговарајућих компетенција и продубљених академских знања неопходних за компетентан рад у области заштите животне средине, базирајући се при томе на принципима одрживог развоја, као предуслову за опстанак и напредак човечанства. Студијски програм обезбеђује свршеном Мастер аналитичару заштите животне средине компетенције које су друштвено оправдане и корисне у складу са потребама друштва, као што су анализа и контрола квалитета воде, ваздуха и земљишта и проценом и анализом антропогеног утицаја на животну средину.

Специфична сврха програма мастер студија је да студенти буду оспособљени за:

  • рад у истраживачким центрима који се баве истраживањима на пољу заштите животне средине,
  • рад у институцијама чији је примарни задатак заштита животне средине;
  • рад у институцијама које се баве мониторингом животне средине
  • рад у институцијама које се баве имплементацијом и стандардизацијом система управљања заштите животне средине,
  • рад у органима државне управе, инспекцијским службама;
  • рад у истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа;
  • развијање нових техника и технологија заштите животне средине.

Циљеви студијског програма:

Основни циљ студијског програма Заштита животне средине на мастер академским студијама на Факултету за екологију и заштиту животне средине, јесте едукација кадрова високог степена стручности за обављање сложених, креативних и истраживачких послова у области заштите животне средине из природно-математичког поља и научне области – науке о заштити животне средине. У том циљу ће се код студената на овом студијском програму, проширити разумевање кључних концепата заштите животне средине и продубити разумевање нових научних достигнућа и савремених технологија у овој области и унапредити већ стечене вештине. На тај начин ће се студенти оспособити да самостално планирају, критички процењују, прилагођавају и примењују методологијe за решавање бројних конкретних проблема са којима се у пракси могу сусрести, чиме се омогућава дубље разумевање одређених, специјализованих грана заштите животне средине.

Уверење и одлуку о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.

План и програм МАС Заштита животне средине

Табела 5.1а. Структура студијског програма MАС Заштита животне средине

Табела 5.1а. Структура студијског програма са извођачима MАС Заштита животне средине

Табела 5.2. Књига предмета

Табела 9.1. Књига наставника