Навигација

Заштита животне средине

На мастер академским студијама Факултета за екологију и заштиту животне средине, реализује се студијски програм – Заштита животне средине у трајању од једне године и стичу 60 ЕСПБ бодова. Након савладавања студијског програма стиче се звање мастер аналитичар заштите животне средине.

Сврха студијског програма:

Сврха студијскoг програма Заштита животне средине на мастер академским студијама на Факултету за екологију и заштиту животне средине, јесте стицање образовања и постизање одговарајућих компетенција и продубљених академских знања неопходних за компетентан рад у области заштите животне средине, базирајући се при томе на принципима одрживог развоја, као предуслову за опстанак и напредак човечанства. Студијски програм обезбеђује свршеном Мастер аналитичару заштите животне средине компетенције које су друштвено оправдане и корисне у складу са потребама друштва, као што су анализа и контрола квалитета воде, ваздуха и земљишта и проценом и анализом антропогеног утицаја на животну средину.

Специфична сврха програма мастер студија је да студенти буду оспособљени за:

  • рад у истраживачким центрима који се баве истраживањима на пољу заштите животне средине,
  • рад у институцијама чији је примарни задатак заштита животне средине;
  • рад у институцијама које се баве мониторингом животне средине
  • рад у институцијама које се баве имплементацијом и стандардизацијом система управљања заштите животне средине,
  • рад у органима државне управе, инспекцијским службама;
  • рад у истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа;
  • развијање нових техника и технологија заштите животне средине.

Циљеви студијског програма:

Основни циљ студијског програма Заштита животне средине на мастер академским студијама на Факултету за екологију и заштиту животне средине, јесте едукација кадрова високог степена стручности за обављање сложених, креативних и истраживачких послова у области заштите животне средине из природно-математичког поља и научне области – науке о заштити животне средине. У том циљу ће се код студената на овом студијском програму, проширити разумевање кључних концепата заштите животне средине и продубити разумевање нових научних достигнућа и савремених технологија у овој области и унапредити већ стечене вештине. На тај начин ће се студенти оспособити да самостално планирају, критички процењују, прилагођавају и примењују методологијe за решавање бројних конкретних проблема са којима се у пракси могу сусрести, чиме се омогућава дубље разумевање одређених, специјализованих грана заштите животне средине.

Уверење о акредитацији  студијског програма из 2023. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2023.године можете погледати ОВДЕ.

Уверење и одлуку о акредитацији  студијског програма из 2016. године можете погледати ОВДЕ.

План и програм мастер академских студија по акредитацији из 2016.године можете погледати ОВДЕ.