Навигација

Заштита животне средине

Научно поље: природно-математичко

Научна област: науке о заштити животне средине

Студијски програм докторских студија - Заштита животне средине

Основни циљ студијског програма јесте да студентима омогући стицање савремених знања из области заштите животне средине. Основни циљ студијског програма Заштита животне средине - докторске студије, јесте да подстакне и афирмише образовање кадрова високе опште научне способности у образовно-научном пољу природно-математичких наука и научној области – науке о заштити животне средине, стицањем свих неопходних знања и вештина за самосталан научно-истраживачки рад и успешан развој каријере. Образовање студената током овог студијског програма пре свега се заснива на повезивању многих научних дисциплина, фундаменталних и примењених природних наука и нумеричких и напредних метода анализе, моделовања и симулација; оспособљавању студената за анализу, планирање и истраживање у области заштите животне средине, укључујући процену ризика и анализу утицаја на животну средину, као и принципе управљања отпадом и обновљивих извора енергије.

Сврха студијског програма докторских студија - Заштита животне средине је висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области заштите животне средине који ће имати водећу улогу у научној области – науке о заштити животне средине, уз примену и развој савремених научних приступа, а у циљу побољшања квалитета животне средине и освајању побољшаних метода и решења у домену научних и примењених истраживачких пројеката који доприносе критичкој процени постојећих система и доношењу одлука у вези спровођења мера за њихово унапређење и иновирање и општем развоју друштва. Студенти на овом студијском програму стичу све неопходне компетенције за високо образовне профиле из области наука о заштите животне средине, висок ниво знања и разумевања, добијају подстицај за самостални научно-истраживачки рад, креативност и развој и примену оригиналних идеја у пракси, што их квалификује за научно-истраживачки рад у области заштите животне средине, објављивање радова у научним часописима, активно учешће на научним конференцијама, укључивање у научно-истраживачке пројекте и др.

У складу са принципима Болоњске декларације, докторске студије трају шест семестара и носе 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварених 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама.

Завршетком студија и одбраном докторске дисертације студент стиче академско звање ДОКТОР НАУКА – НАУКЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

Доктор наука - науке о заштити животне средине поседује следеће компетенције: едукација у високообразовним установама; руковођење предузећима, институцијама и агенцијама из области заштите животне средине; анализа и синтеза проблема у области заштите животне средине и налажење адекватних решења, руковођење или учествовање у научно-истраживачким пројектима; учествовање у тиму за пројектовање система заштите животне средине којима се постижу циљеви заштите и унапређења животне средине и одговори на изазове глобалних промена.

План и програм студија
Уверење о акредитацији докторских студија