Навигација

Докторске дисертације

Дисертацијe на увид јавности:

1. ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВОДОСНАБДЕВАЊА ПОДЗЕМНИМ ВОДАМА У ЛИБИЈИ, кандидат Salem Saleh Aleja

- ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о урађеној докторској дисертацији

2. Синтеза, карактеризација и примена угљеничних материјала добијених од опушака цигарета кандидат Бојана З. Божиловић

- ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о урађеној докторској дисертацији

Списак одбрањених дисертација:

Линк ка НАРДУС-у

1. УЛОГА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СИСТЕМУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА НА ПРИМЕРУ ОДРЖИВЕ ИЗГРАДЊЕ У ЛИБИЈИ, кандидат Elesawi, Abdulbaset Мohamed A.

2. ДИСИПАЦИЈА МЕХАНИЧКЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕЛИВНОГ МЛАЗА ПОМОЋУ СУПРОТНОГ ТОКА, кандидат Alghwail, Amad.Deen Abdusalam S.

3. УЛОГА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ПРИВРЕДНОМ РАЗВОЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА, кандидат Душан Ј. Аничић

4. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗБОРА АДЕКВАТНЕ ПРОРАЧУНСКЕ МЕТОДЕ У ОПТИМАЛНОМ ПРОЈЕКТОВАЊУ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИХ ЗГРАДА, кандидат Asharee, Assedeq A.

5. ОБЛИКОВАЊЕ И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОБЈЕКТА ПРИМЕНОМ НУМЕРИЧКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ЊЕГОВИХ ПЕРФОРМАНСИ УКОНТЕКСТУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, кандидат Душан Баровић

6. ФЛОРИСТИЧКА И ВЕГЕТАЦИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА У ЦИЉУ ИНТЕГРАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ МСАЛАТА У ЛИБИЈИ, кандидат Аиад Езарзах, Алхусеин М.

7. ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ФАКТОРА КОЈИ УТИЧУ НА ПЕРФОРМАНСЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЛИБИЈИ, кандидат Elhnaish, Fathi E.

8. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИДЕНТИФИКАЦИЈИ ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉНИХ ГРУПА У ПРОМОВИСАЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА НИВОУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, кандидат Јовановић Гоца

9. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ФАКТОРА СТРЕСА И ЊИХОВИХ ЕФЕКАТА НА ШУМЕ СА ЦИЉЕМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СРБИЈИ, кандидат Чешљар, Горан Д.

10. УНАПРЕЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКО-КОНСТРУКЦИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПРОЦЕСУ ОБНОВЕ ВИШЕПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ИЗ ПЕРИОДА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ИЗГРАДЊЕ У БЕОГРАДУ, кандидат Лукић В. Јасмина

11. ИСТРАЖИВАЊА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И АНАЛИЗА УТИЦАЈА НА КВАЛИТЕТ ПРИНОСА, кандидат Марковић С. Јелена

12. САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ПРАЋЕЊА РАДИОНУКЛИДА И ОСТАЛИХ ПОКАЗАТЕЉА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ ОПТИМАЛНОГ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈУМА ПЧИЊСКОГ ОКРУГА, кандидат Џољић Јована

13. УНАПРЕÐЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИМ СИМУЛАЦИОНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ПЦМ МАТЕРИЈАЛА И УГРАДЊОМ ФОТОНАПОНСКИХ СИСТЕМА У ОМОТАЧЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА, кандидат Јовановић Ђ. Јована

14. АКУМУЛАЦИЈА УГЉЕНИКА И АЗОТА У ОРГАНСКОЈ ПРОСТИРЦИ, ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ШУМСКОЈ БИОМАСИ, кандидат Хадровић, Сабахудин

15. ПРОБАБИЛИСТИЧКИ НОРМАТИВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ У УСЛОВИМА НЕИЗВЕСНОСТИ, кандидат Khaled, Almayouf O.

16. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ РАЗНОВРСНОСТИ ОДОНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ГЛАВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНИШТА, кандидат Abulsba, Khalil Salem

17..МЕТОДЕ АРХИТЕКТОНСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ СОЛАРНИХ ЋЕЛИЈА НА МОДЕЛСКОМ ПРИМЕРУ МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОМОТАЧА ЕНРГЕТСКИ ЕФИКАСНИХ ОБЈЕКАТА У ЛИБИЈИ, кандидат Dagali, Khaled K.Salem

18. АНАЛИЗА ЕКОЛОШКИ ПОВОЉНЕ МЕТОДЕ УКЛАЊАЊА ТЕШКИХ МЕТАЛА ИЗ КОНТАМИНИРАНИХ ВОДА, канидат Војводић Г. Кристина

19. УПОРЕДНА АНАЛИЗА ИЗАБРАНИХ ПОКРЕТАЦА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА БАЗИ ПОКАЗАТЕЉА У ОПШТИНАМА У СРБИЈИ, кандидат Николић Т. Магдалена

20. БАРИЈЕРЕ И ПОКРЕТАЧИ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРБИЈИ, кандидат Маја А. Врбанац

21. УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ ГРАДСКИХ ОБАЛА У БЕОГРАДУ КРОЗ ИСТРАЖИВАЊЕ МИТОЛОГИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧА КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ, кандидат Миловановић З. Милош

22. МИГРАЦИЈА РАДОНА ИЗ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И ИЗРАДА СОФТВЕРА ЗА МОДЕЛОВАЊЕ И МАПИРАЊЕ, кандидат Николић Д. Младен

23. УПРАВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИМА, ПРИМЕНА ЛОКАЛНИХ ЗНАЊА И УЧЕЊЕ ИЗБОРОМ СЛУЧАЈЕВА (CASE BASED REASONING) КАО ПОДРШКА ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА, кандидат Шурлан В. Небојша

24. КВАЛИТАТИВНА И КВАНТИТАВНА АНАЛИЗА УЗРОКА НЕУСПЕХА ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОЈЕКАТА, канидат Чулић Никола

25. ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ВРЕДНОВАЊЕ ЕКОНОМСКИХ ЕФЕКАТА И ПЕРФОРМАНСИ ЕНТИТЕТА НА ОСНОВУ ФУНКЦИЈА РАЧУНОВОДСТВА, КОНТРОЛЕ И РЕВИЗИЈЕ, кандидат Прокоповић Д. Тијана

26. ПРОЦЕНА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ШИРЕ ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И СИСТЕМА, кандидат Милошевић Раде

27. ЛИДЕРСКИ КОНЦЕПТ ПОСЛОВАЊА -ФУНКЦИЈА КРЕИРАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВИСОКИХ ПЕРФОРМАНСИ, кандидат Милетић С. Вук

28. ВИБРАЦИЈЕ ЛАКИХ ЧЕЛИЧНИХ МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА У ПРЕФАБРИКОВАНИМ ОБЈЕКТИМА И УТИЦАЈ НЕКОНСТРУКТИВНИХ ЗИДОВА НА ЊИХОВЕ МОДАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, кандидат Котур П. Смиљана

29. ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ КОД ИЗБОРА КОНСТРУКТИВНОГ РЕШЕЊА САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА, кандидат Никола Гвоздовић

30. ЕФЕКАТ САВРЕМЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ СИСТЕМА И МАТЕРИЈАЛА НА ФУНКЦИОНАЛНЕ И ЕСТЕТСКЕ ПЕРФОРМАНСЕ ЕНТЕРИЈЕРА НА МОДЕЛСКОМ ПРИМЕРУ РЕСТОРАНА, кандидат Salem I. Shwika

31. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ КАО ПЕРФОРМАНСА ОДРЖИВЕ АРХИТЕКТУРЕ У ФУНКЦИЈИ ВРЕДНОВАЊА ЈЕДИНИЦЕ СУСЕДСТВА, кандидат Khaled Ben Omran

32.МЕЂУЗАВИСНОСТ БРЕНДИРАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРЖАВЕ КАО ДЕСТИНАЦИЈЕ, кандидат Ракић Сандра

33. ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА НА ГРАДИЛИШТУ ПУТЕМ ИоТ-а.кандидат Миливојевић Лазар