Navigacija

Saopštenje KONUS-a

Opšte vesti

S A O P Š T E Nj E

REKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE
O PLANU AKTIVNOSTI ZA ORGANIZOVANJE NASTAVKA
AKTUELNE ŠKOLSKE GODINE

    Na 10. sednici aktuelnog saziva Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), održanoj 28. aprila, a koja je za primarnu funkciju imala pripremu nastavka funkcionisanja univerziteta u okolnostima koje bi trebalo da uslede nakon ukidanja vanrednog stanja, usvojeno je sledeće saopštenje:

    „Zbog velikog interesovanja studenata, nastavnika, saradnika i istraživača, kao i javnosti u celini, saopštavamo da je, uz neizostavnu stalnu brigu za očuvanje zdravlja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, najvažniji prioritet KONUS-a u ovom trenutku uspešno okončanje letnjeg semestra školske godine 2019/2020. Iz ovog razloga, potrebno je da budu osmišljeni najbolji načini za naknadno organizovanje praktične nastave i adekvatne provere znanja.
U vrlo kratkom roku od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, svi univerziteti u sastavu KONUS prešli su na rad na daljinu. Tokom čitavog trajanja vanrednog stanja, univerziteti su imali aktivnu komunikaciju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnim telom za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije, ali i sa studentima i studentskim predstavnicima, što je omogućilo rad visokoškolskih i naučno-istraživačkih ustanova na daljinu u specifičnim okolnostima izazvanih širenjem COVIĐ19. Rad na daljinu podrazumevao je organizovanje elektronskog izvođenja nastave, pri čemu završni ispiti i dalje moraju da budu organizovani u sedištu odnosne ustanove. Ispunjenost planiranog obima nastave veoma je visoka, pri čemu su studenti pokazali visok entuzijazam u praćenju nastave i dobro su je prihvatili. Rad na daljinu zahtevao je i veće angažovanje nastavnika nego u uobičajenim okolnostima, pa je ovo je intenzivan period i za njih.
Univerziteti članovi KONUS nastojaće da u primerenom roku, u saradnji sa Ministarstvom, stvore sve potrebne preduslove da se studenti vrate u učionice. Prvi uslov na tom planu podrazumeva mogućnost fizičkog dolaska studenata koji borave na teritoriji Republike Srbije u objekte fakulteta i univerziteta, što bi trebalo da bude omogućeno ponovnim uvođenjem međugradskog i gradskog saobraćaja. Univerziteti će dati punu podršku studenskim centrima u svrhu pripreme studentskih domova za povratak studenata. Ministarstvo je najavilo podršku obezbeđivanju svih studentskih domova, uključujući adekvatnu dezinfekciju i sprovođenje pravila o održavanju higijene u njima.
Narednu fazu predstavlja otvaranje fakultetskih učionica i laboratorija. Očekuje se da u najkraćem roku bude obavljena dezinfekcija zgrada svih fakulteta. Sve uprave fakulteta obaviće odgovarajuću obuku za tehničko osoblje, zaduženo za staranje o higijeni u objektima. Za studente i zaposlene biće obezbeđena odgovarajuća zaštitna sredstva u fakultetskim i univerzitetskim zgradama.
Pošto pojedini fakulteti imaju aprilski ispitni rok, koji, naravno, nije mogao da bude održan, naknadno održavanje tog roka prvi je zadatak. Drugi je, za one fakultete koji imaju eksperimentalne, laboratorijske i praktične vežbe, organizovanje intenzivnih termina za njihovo održavanje. Uz to, neophodno je da fakulteti obezbede propisanu fizičku distancu u prostorijama u kojima se izvode ispiti ili praktična nastava i konsultacije.
Ako bi obaveze učenika srednjih škola bile okončane blagovremeno, prema planovima Ministarstva, satnica za organizovanje prijemnih ispita za upis na fakultete ne bi trebalo da bude bitnije narušena. Kad je reč o završnim radovima na osnovnim studijama i master radovima, trebalo bi da bude ispoljeno razumevanje za produžetak potrebnih rokova, kako bi bilo omogućeno dovoljno vremena za njihovu izradu i odbranu, uz upis narednog nivoa studija.
Konačno, pošto se jedan broj fakulteta i univerziteta nalazi u obavezi da preda dokumentaciju za akreditaciju u periodu vrlo brzo nakon okončanja vanrednog stanja, KONUS će, uz punu podršku Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije, uputiti zahtev Ministarstvu radi produženja rokova za podnošenje zahteva za akreditaciju.
Univerziteti članovi KONUS preduzeće sve potrebne mere da studentima, nastavnicima, istraživačima i saradnicima bude i nakon ukidanja vanrednog stanja omogućen nesmetan dalji akademski i profesionalni razvoj i ostvarivanje svih njihovih ciljeva i interesa kao članova mnogobrojne i solidarne akademske zajednice u Republici Srbiji. Ovaj visok prioritet članovi KONUS sprovodiće uz poštovanje svih propisanih mera za zaštitu javnog zdravlja i u stalnoj koordinaciji sa nadležnim organima javnih vlasti.“

 Pored 14 (od ukupno 18) članova Rektorskog saveta i Stručne službe KONUS, sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/16/KONUS-s__2_.jpg