Navigacija

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Cilj formiranja ALUMNI KLUBA je uspostavljanje i održavanje veze između Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine i diplomiranih studenata kao i podsticanje saradnje između fakulteta, preduzeća i organizacija u kojima ste zaposleni. 
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine želi da uspostavi trajnu vezu sa svojim diplomiranim studentima i informisati ih o svim razvojnim planovima i programima, te uključiti sve one koji žele pomoći razvoju fakulteta. 
U tom smislu, komunikacija sa diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka i to ne samo vezano za njihove želje i potrebe (studiranje ili pronalazak posla) već i njihovo razmišljanje o samom studijskom programu. Bivši studenti mogu uticati na profilisanje novih nastavnih planova i programa, pomagati u marketingu i samoj promociji fakulteta. 
ALUMNI KLUB (studenti koji su završili studije na studijskim programima Fakulteta za ekologiju i zaštitu životne sredine).

Ivona Stojiljković, dipl.analitičar zaštite životne sredine, Kompanija za skladištenje i distribuciju naftnih derivata VML doo Jakovo
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine: 
•Direktor;
•Lice za BZNR; 
•Osoba odgovorna za upravljanje otpadom i ZŽS; 
•Savetnik za hemikalije; 
•Referent zaštite od požara; 
•Predstavnik rukovodstva za QMS, EMS i OHSMS.
Pored poslova generalnog direktora obavljam i napred navedene poslove iz oblasti preventivnog inženjerstva. Stečena znanja na Fakultetu za ekologiju su mi bila od velike koristi jer studijski program - Zaštita životne sredine mi je omogućio da se u potpunosti upoznam i savladam tehnike procene i upravljanja rizicima po kvalitet, životnu sredinu, bezbednost na radu i opasnost od požara. Pored toga zvanje dipl. Analitičar za ZŽS omogućilo mi je apliciranje za odgovarajuća uverenja koja su neophodna za obavljanje napred navedenih poslova.

Nataša Borojević, MSc analitičar zaštite životne sredine, Opštinska uprava opštine Plandište
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

Zamenik rukovodioca odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalne, inspekcijske poslove, lokalno-ekonomski razvoj i poljoprivredu.
Obavljam poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine; poslove koordinatora bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara; vršim poslove vezane za komunalnu inspekciju; radim izveštaje za Skupštinu opštine, Opštinsko veće i nadležne republičke organe; učestvujem u programima i projektima koji se odnose na zaštitu životne sredine, rukovodim odeljenjem s obzirom da odeljenje nema rukodovodioca. Stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućila su mi da u potpunosti unapredim i usavršim znanja iz ove oblasti, savladam tehnike procene uticaja na životnu sredinu, upravljanja otpadom, steknem licence potrebne za obavljanje određenih poslova kao i rukovodim odeljenjem.

Magdalena Nikolić, Dr. nauke o zaštiti životne sredini, Fakultet za inženjerski imenadžment, Bulevar Vojvode Mišića 43, Beograd
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Profesor 
•Rukovodilac doktorskih studija upravljanje otpadom

Stečeno znanje na ovom programu pomoglo mi je da nađem posao u struci. Takođe, pohađajući ovaj program stekla sam znanja i razvila veštine neophodne za razumevanje konkretnih praktičnih zadataka iz struke kroz:
-analizu i razumevanje problema u oblasti životne sredine, naročito oblasti upravljanja otpadom;
–primenu metoda i alata za rešavanje tih problema;
–ocenjivanje složenih ekoloških i ekonomskih interakcija u održivom upravljanju  otpadom kroz primenu cirkularne ekonomije i bioekonomije;
–kritički pristup i ocenu zakonskih okvira u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
–obezbeđivanje kvaliteta stručnog obrazovanja i stalno praćenje i evaluacija rezultata, studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama.

Milena Šljivić, MSc Ekolog, Opštinska uprava Gradske opštine Kostolac
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Samostalni stručni saradnik na komunalnim poslovima i poslovima zaštite životne sredine;
•Savetnik–Komunalni inspektor 
•Referent zaštite od požara.

Obavljam poslove komunalnog inspektora, zatim poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine i poslove zaštite od požara; radim izveštaje za Skupštinu GO Kostolac, Opštinsko veće i nadležne republičke organe. Znanja stečena na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućila su mi da u potpunosti savladam problematiku izrade planova i programa zaštite životne sredine na nivou lokalne zajednice. Stečena znanja su mi bila od velike koristi za polaganje ispita za rad u državnim organima kao i za polaganje ispita za obavljanje poslova zaštite od požara.

Marijana Vuković, MSc analitičar zaštite životne sredine, Sertifikaciono telo  JUQS d.o.o. Beograd, Ul. Crnogorska 3
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Vodeći proveravač za QMS, EMS;
•Rukovodilac poslovne jedinice Jugoinspekt Kontrol d.o.o. Bar;

Znanja stečena na fakultetu su mi vrlo značajna prilikom obavljanja poslova vodećeg proveravača za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, iz različitih delatnosti organizacija. Stečena znanja mi koriste prilikom vođenja sistema EMS u organizaciji gde vodim sistem i održavam akreditaciju. Sva znanja su osnov za nadogradnju novih kroz dodatne obuke u skladu sa ISO standardima.

Snežana Bučanović, BSc analitičar zaštite životne sredine, Serbia Zijing Mining  d.o.o  Bor
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

•Saradnik za zaštitu životne sredine;

Poslovi saradnika za zaštitu životne sredine podrazumevaju obradu kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih na terenu, na osnovu kojih se utvrđuje stepen uticaja čoveka i njegovih aktivnosti na životnu sredinu (količina štetnih materija u vodi, vazduhu i tlu). Stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućila su mi da podatke koje dobijamo od monitornga obrađujem i objavljujem u formi izveštaja o stanju životne sredine, zaim da primenjujem različite metode i tehnike za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju zagađenja i donosim mere i akcije na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

Luka Ivančajić, master analitičar zaštite životne sredine, GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Centar za higijenu i humanu ekologiju - Jedinica za ispitivanje kvaliteta i unapređenje stanja životne sredine
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:
Praćenje zagađenosti životne sredine iz oblasti zemljišta, sedimenta, podzemnih i pijaćih voda i buke.
Evidentiranje i analiza zdravstvenih indikatora životne sredine iz oblasti kvaliteta zemljišta, sedimenta, podzemnih voda, pijaćih voda i buke.
Uzorkovanje zemljišta, sedimenta, podzemnih, površinskih i pijaćih voda.
Organizovanje i sprovođenje mera u vandrednim situacijama, obrada i prikaz geografske
distribucije praćenih zagađenja životne sredine.
Izrada periodičnih publikacija po programima.
Rad na značajnijim projektima:
-Ispitivanje zagađenosti zemljišta (Beograd 2016 – 2022; Pančevo 2017-2019; zemljišta,vazduha i vode Mišar 2019; zemljišta i podzemnih voda Elemir-HIP Petrohemija 2019); zemljišta Čačak (2017-2022)
-Projekat “Jadar” – „Rio Sava Exploration doo“ (2020)
-Istraživanje za izradu projektno tehničke dokumentacije za potrebe povezivanja gasovodnih sistema Bugarske i Srbije (2018)
-Realizacija programa merenja buke u životnoj sredini na teritoriji Beograda (2017).

Goran Češljar, doktor nauka-nauke o zaštiti životne sredine, Institut za šumarstvo, Beograd
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:

· Rukovodilac odeljenja za uređenje prostora, GIS i šumarsku politiku;
- u naučnom zvanju naučni saradnik;
- u nastavnom zvanju - docent;
- stručne aktivnosti sprovodi u izradi, objavljivanju i saopštavanju rezultata u međunarodnim i domaćim časopisima, na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;
- učestvovao je kao istraživač, koordinator ili rukovodilac projektnog zadatka, i u realizaciji većeg broja naučnih i stručnih projekata, studija i programa;
- do sada je bio angažovan na realizaciji 20 istraživačkih projekata;
- član je redakcionog odbora časopisa nacionalnog značaja, recezent radova, član komisija za izbor u naučna zvanja, član naučnih i naučno-stručnih društava.

Pored završenih osnovnih studija na Šumarskom fakultetu, zvanje doktora nauka - nauke o zaštiti životne sredine stečeno na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine omogućilo mi je multidisciplinarni pristup u svom naučno-istraživačkom radu. Takođe, zvanje doktora nauka - nauke o zaštiti životne sredine mi je omogućilo da budem aktivan u formiranju mladih naučnih kadrova kroz učestvovanje u nastavi na master akademskim studijama.

Lea Prorocić, Dipl. Analitičar zaštite životne sredine; Student Master programa na engleskom jeziku Geoengineering, Univerzitet u Firenci (IT); DICEA – Department for Environmental Engineering; The UNESCO Čair on the Prevention and Sustainable Management of Geo-Hydrological Hazards
Poslovi na kojima radim i u kojoj meri su mi bila od koristi stečena znanja na Fakultetu za ekologiju i zaštitu životne sredine:
Dobitnik nagrade Univerziteta u Firenci za prethodni uspjeh na studijama Ekologije i zaštite životne sredine; internacionalne studije u vezi modeliranja, proćene, prevencije, mitigacije i sanacije geo-hidroloških hazarda (zemljotresi, poplave i klizišta); erozija i konzervacija zemljišta, strukturalna geologija i inžinjerska geomorfologija.