Navigacija

O Univerzitetu  

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ osnovan je sa ciljem da omogući zakonito funkcionisanje fakulteta bez svojstva pravnog lica, kao i fakulteta sa svojstvom pravnog lica u njegovom sastavu u skladu sa zajedničkim evropskim tradicijama i vrednostima Republike Srbije. Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno- naučnim poljima, potencijalno otvarajući prostor za multidiciplinarne studije.


Na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“, na fakultetima bez svojstva pravnog lica izvode se sledeći studijski programi osnovnih akademskih studija u teničko-tehnološkom polju i to: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam, u društveno-humanističkom: Predzetnički biznis i menadžment nekretnina,  Međunarodna politika i bezbednost, Ekonomija i finansije, u prirodno-matematičkom: Zaštita životne sredine, Informatika.


Na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“, na fakultetima bez svojstva pravnog lica izvode se sledeći studijski programi master akademskih studija u tehničko-tehnološkom polju: Opšte građevinarstvo, Organizacija i tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata, Arhitektura i urbanizam, Unutrašnja arhitektura; u društveno-humanističkom polju: Menadžment i preduzetništvo, Međunarodna politika i bezbednost, Finansije, u prirodno-matematičkom polju studijski program: Zaštita životne sredine, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Informatika.


Na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“, na fakultetima bez svojstva pravnog lica izvode se sledeći studijski programi doktorskih studija u tehničko-tehnološkom polju: Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam u društveno-humanističkom polju: Menadžment održivog razvoja, Međunarodna politika i bezbednost, u prirodno-matematičkom polju studijski programi: Zaštita životne sredine, Informatika. U procesu akreditacije pored navedenih programa je studijski program Ekonomija.


Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ je nosilac aktivnosti u međunarodnoj saradnji, a u odnosima sa domaćim licima istupa u interesu članica, organizacionih jedinica, radi ostvarivanja i zaštite njihovih interesa. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ vrši zakonom poverene funkcije i vodi evidencije za koje je nadležan. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ je otvoren za pristup novih članova koji, u skladu sa zakonom.


Svojim aktivnostima Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ obezbeđuje da članovi u realizaciji studijskih programa ostvare propisane standarde i obezbede studentima odgovarajući kvalitet obrazovanja predviđen standardima.


Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ preko postupka izbora u zvanje nastavnika obezbeđuje angažovanje nastavnika koji su kompetentni za odgovarajuće oblasti. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ prati i analizira angažovanje nastavnika i saradnika i preduzima mere za koje je nadležan u cilju obezbeđenja kvaliteta.


Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ prati primenu propisa i ukazuje na nedostatke i preduzima mere u cilju obezbeđenja zakonitosti, u granicama svojih ovlašćenja. On prati primenu propisa i daje predloge nadležnim državnim organima za njihovu promenu. Učestvuje u radu Konferencije univerziteta i preko nje usklađuje ostvarivanje svojih funkcija sa drugim univerzitetima u Srbiji.


OSNOVNI ZADACI UNIVERZITETA “UNION –NIKOLA TESLA“

Osnovni zadatak Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ je obavljanje delatnosti  visokog obrazovanja i naučno-istraživačke, odnosno umetničko-istraživačke delatnosti kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ekspertsko-konsultantske i druge delatnosti radi komercijalizacije rezultata svog rada, izdavačke delatnosti, a  takođe i obavljanje i drugih poslova kojima se komercijalizuju rezultati naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.


Delatnost Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ zasnovana je na sledećim principima:

 

 1. autonomiji ustanove i akademskim slobodama nastavno-naučnog osoblja; javnosti rada;
 2. uvažavanju humanističkih i demokratskih vrednosti;
 3. zabrani svakog oblika diskriminacije;
 4. saradnja svih učesnika u procesu rada na osnovama međusobnog uvažavanja, tolerancije i poštovanja stručne kompetentnosti;
 5. prihvatanju međunarodnih standarda u oblasti visokog obrazovanja i  stvaranju uslova za njihovu racionalnu primenu.

Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ ostvaruje osnovnu delatnost prema klasifikaciji delatnosti. Na Univerzitetu se ostvaruju:

 1. akademske studije prvog stepena (osnovne akademske studije);
 2. akademske studije drugog stepena (master akademske studije)
 3. akademske studije trećeg stepena (doktorske akademske studije).

Studijski programi ostvaruju se na fakultetima bez svojstva pravnog lica u okviru sledećih obrazovno-naučnih odnosno obrazovno-umetničkih polja:
tehničko-tehnološke nauke;
društveno-humanističke nauke;
prirodno-matematičke nauke.

MISIJA

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za, na znanju zasnovanog razvoja društva i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, misija Univerziteta “Union-Nikola Tesla“ jeste da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem. Da bi ostvario svoj misiju Univerzitet “Union-Nikola Tesla“,  je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja. Misija Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ je da postane prepoznatljiv za školovanje stručnjaka u oblasti graditeljstva, arhitekture i urbanizma, menadžmenta i biznisa,  ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta nekretnina i međunarodne politike i bezbednosti. Radi toga Univerzitet “Union – Nikola Tesla“, preko svojih organizacionih jedinica, neprekidno prati i analizira ostvarivanje svojih ciljeva i planira i preduzima mere za stalno unapređenje kvaliteta celokupnog rada. U tome organ upravljanja, svi stručni organi i Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta obezbeđuju jedinstvo pravaca razvoja i stvaraju uslove i podstiču sve zaposlene i sve studente da daju doprinos neprekidnom poboljšanju kvaliteta svih oblasti rada.


CILJEVI KVALITETA

Cilj obezbeđenja kvaliteta je ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja visokog obrazovanja na Univerzitetu “Union-Nikola Tesla“. Univerzitet “Union – Nikola Tesla“ za svoje osnovne dugoročne ciljeve  kvaliteta postavlja:

 1. neprekidno i sistematsko unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja
 2. poboljšanje kvaliteta studijskih programa,
 3. povećanje efikasnosti studija,
 4. poboljšanje kvaliteta nastave,
 5. poboljšanje procesa studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika,
 6. poboljšanje kvaliteta vrednovanja studentskog rada,
 7. poboljšanje kvaliteta i inteziviranje naučnoistraživačkog rada nastavnog osoblja.

MERE OBEZBEĐENJA KVALITETA

Mere za obezbeđenje kvaliteta uključuju:

 1. utvrđivanje oblasti obezbeđenja kvaliteta (studijski programi, nastava, nastavno osoblje, ocenjivanje studenata, biblioteka, prostor i oprema)
 2. obavezno samovrednovanje i ocena kvaliteta studijskih programa i ustanove
 3. međunarodna saradnja kroz izvođenje zajedničkih studijskih programa, razmene nastavnika i studenata
 4. stalna saradnja sa diplomiranim studentima i poslodavcima u cilju provere kvaliteta studijskih programa i kompetencija koje su stekli studenti završetkom studija.

UPOZNAVANJE ZAPOSLENIH I STUDENATA SA POLITIKOM I CILJEVIMA KVALITETA ŠKOLE - JAVNOST U RADU

Svi zaposleni na Univerzitetu “Union – Nikola Tesla“ su na adekvatan način upoznati sa zadacima, misijom, ciljevima i merama kvaliteta:
menadžment Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ je učestvovao u kreiranju politike kvaliteta i definisanju ciljeva kvaliteta, neposredni izvršioci, i ostali korisnici usluga i proizvoda Univerziteta “Union – Nikola Tesla“ su upoznati sa navedenim preko postavljenih tekstova politike i ciljeva kvaliteta na vidljivim mestima.