Navigacija

Menadžment i preduzetništvo

Naziv studijskog programa:  MAS Menadžment i preduzetništvo.

Opis studijskog programa: Program drugog nivoa master studija na studijskom programu MAS Menadžment i preduzetništvo je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvoj nivou studija OAS Preduzetnički biznis.  

Struktura studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo koncipirana je u skladu sa visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu, usaglašena je sa postojećim nivoom razvoja u oblasti menadžmenta i preduzetništva u preduzećima, zasnovana je  na Bolonjskoj deklaraciji i u skladu je sa zahtevima koji proizlaze iz praktične primene saznanja neophodnih u savremenom poslovanju u oblasti menadžmenta i preduzetništva.

Osnovni cilj studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo jeste produbljivanje postojećih i usvajanje novih opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja u oblasti menadžmenta i preduzetništva u preduzećima, za profesionalno obavljanje  specijalističkih poslova i poslova koji podrazumevaju istraživačko-razvojnu i metodološku nadgradnju za rad na stručnim, saradničkim, konsultantskim i menadžerskim poslovima u preduzećima, konsultantskim kućama, istraživačko-inovacionim i drugim organizacijama i institucijama;  na razvijanje novih veština kroz aktivnosti istraživanja u cilju kompetentnog rešavanja praktičnih i teoretskih problema istraživačko-razvojnog i inovativnog karaktera, kritičko tumačenje u vezi  primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata istraživanja, kao i dalje usavršavanje znanja u svim oblicima profesionalne delatnosti i sposobnosti neophodnih za nastavak studija na višem nivou obrazovanja. 

Ishod procesa učenja su usvojena opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti koje jednom masteru menadžmenta i preduzetništva  omogućavaju kvalitetno i kompetentno obavljanje menadžerskih-specijalističkih, konsultantskih, saradničkih, istraživačkih i menadžerskih poslova u određenim sektorima (razvoja, proizvodnje, kontrole, nabavke, isporuke, logistike) u privrednim organizacijama, naučnoistraživačkim organizacijama, inovacionim organizacijama, tehnički kompetentnim i akreditovanim laboratorijama, certifikacionim kućama i telima, naučnoistratraživačkim i poslovnim organizacijama, rad u mešovitim timovima i komisijama za međunarodnu saradnju, i javnim ustanovama (npr. poslovi specijaliste za standarde; stručnjaka za upravljanje intelektualnom svojinom; učešće u radu i/ili vođenje odbora, sektora, komisija, klastera i sl. u komorama i ministarstvima); javnim preduzećima; kao i u preduzetničkim poduhvatima; osposobljenost  za razumevanje, praktično prepoznavanje, planiranje, programiranje, organizovanje, primenu i kontrolu osnovnih principa menadžmenta i preduzetništva, neophodnih za donošenje odluka i preuzimanje odgovornostgi za rezultate rada; osposobljenost za ostvarivanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja kompanija ili određenih organizacionih celina; osposobljenost stručnjaka za obavljanje poslovnih aktivnosti na planu stvaranja kako materijalnih dobara i nematerijalnih proizvoda (software) tako i, u sasvim određenoj meri, nematerijalnih vrednosti (vrednosti proizvoda, ali i vrednosti u domenu preduzetništva, doprinosa ostvarivanju širih društvenih ciljeva, kao i drugih vidova razvoja društvene svesti i društva prema rastućim zahtevima društva i sl.), što je pretpostavka da ostvare stručnu poziciju sa trajnijom distinktivnom dimenzijom u odnosu na druge, a takođe i da daju svoj puni doprinos timskom radu u organizacijama u kojima će realizovati svoje poslovne angažmane; razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju; kooperativnost i adekvatnu komunikaciju; za uključivanje u naučno istraživački rad sistemskog karaktera i rad na projektima; da prezentuje rezultate svog naučnog rada naučnoj i stručnoj javnosti,  da prate i kreiraju inovacije u okviru savremenih naučnih tokova u oblasti  menadžmenta i preduzetništva i njihove implementacije u praksi; za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja na specijalističkim i doktorskim studijama.

Zvanje koje stiče student nakon završetka master akademskih studija MAS Menadžment i preduzetništvo je master menadžer (mast. menadž.), što je u skladu sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva.

Uslovi za upis na MAS Menadžment i preduzetništvo dati su u Statutu Fakulteta  i Pravilniku o upisu na studije. Na studijski program MAS Menadžment i preduzetništvo može se upisati lice sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena odgovarajućeg ili srodnog programa, ostvarenom  prosečnom ocenom 8. Vrsta znanja i sposobnosti koje se proveravaju pri upisu studenata kao i ostali uslovi upisa objavljuju se u konkursu.

Lista obaveznih i izbornih predmeta. U skladu sa standardima jedan broj predmeta na studijskom programu je obavezan, a ostali su izborni. Odnos ESPB bodova izbornih predmeta prema ukupnom broju bodova je veća od 30%, što zadovoljava propisane standarde. Student može uticati na strukturu studijskog programa sa izbornim predmetima, i samim tim, oblikovati svoj akademski profil kroz izborne grupe predmeta. Student u drugom semestru brani master rad.

Master rad nosi 16 ESPB.  Master rad kao deo strukture programa ima za cilj povezivanje stečenih znanja iz oblasti menadžmenta i preduzetništva. U toku trajanja predavanja kandidat može da definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu da budu integrisani u master rad. Projektni zadaci daju priliku studentima master studija da putem praktičnog rada i istraživanja rešavaju konkretne probleme iz prakse, uz upotrebu naučnih metoda i postupaka, kao i da povezuju osnovna znanja iz različitih oblasti i primenjuju ih u svom radu, koje konačno obrađuju u master radu.

Preduzete su mere protiv plagijata. Master  rad, kao i seminarski rad ide na softversku proveru autentičnosti rada, putem softvera TURNITIN. U odbrani master radova je predviđeno snimanje odbrane i pohranjivanje snimaka u dosije studenta, kako bi se kontrolisao kvalitet odbrane, objektivnost ocenjivanja, itd.

Stručna praksa je obavezna, nosi 3 ESPB. Student ima mogućnost izbora organizacije u kojoj će da realizuje stručnu praksu prema svojim sklonostima za operacije rada iz određenog sektora poslovanja u privrednim organizacijama, zatim u odgovarajućim naučnoistraživačkim organizacijama, inovacionim organizacijama, drugim naučnim i poslovnim organizacijama i javnim ustanovama u trajanju od 90 časova.

Kroz knjigu predmeta koja je data u prilogu ovog materijala, su dati: naziv predmeta; broj ESPB bodova; status predmeta; preduslovi za upis pojedinih predmeta; cilj predmeta; ishodi - kompetencije; okvirni sadržaj; obaveze studenta, koje se realizuju kroz aktivnu nastavu i samostalni rad studenta u okviru predispitnih aktivnosti i ispita i njihovo vrednovanje; način izvođenja nastave; provera znanja, ocenjivanje i način polaganja ispita; osnovna i dopunska litetratura.

Način izvođenja studija je putem predavanja, vežbi i stručne prakse. Predavanja se izvode uz korišćenje određenih didaktičkih sredstava, primenu savremenih metoda, kejs studija, različite vrste simulacija na stvarnim slučajevima iz prakse, izradu i prezentaciju seminarskih radova, diskusiju kroz akcenat na izražavanje i kritičko mišljenje, timski rad idr. Vežbe prate predavanja i na njima se rešavaju konkretni zadaci koji dodatno ilustruju gradivo. Na vežbama se daju i dodatna objašnjenja gradiva koje je obrađeno na predavanjima. Studentske obaveze na vežbama sadrže i izradu seminarskih i domaćih radova, projektnih radova, prezentacija i drugo. Svaki nastavnik prati rad studenata na vežbama i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta. Pre početka nastave student dobija raspored održavanja nastave i termine prijave i održavanja ispita za tekuću godinu. Stručna praksa u toku studija je obavezna i izvodi se u organizacijama (proizvodnim, uslužnim, naučnoistraživačkim, inovacionim, start-apovima i dr.) sa kojima je Fakultet sklopio odgovarajući ugovor. Sva druga pitanja od značaja za izvođenje nastave definisana su opštim aktima Fakulteta.

Svaki predmet je iskazan kroz bodovnu vrednost (ESPB) u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Godišnje opterećenje studenta od 60 ESPB, u okviru 40 časovne radne sedmice, je zakonska odredba i u skladu  je sa evropskim propisima u ovoj oblasti. Polazeći od akademskog kalendara Fakulteta, zasnovanog na zakonskoj odredbi da školska godina traje 12 kalendarskih meseci, studenti u toku školske godine imaju 45 radnih nedelja, po 15 nedelja u dva semestra i 15 nedelja za pripreme i ispite, i opterećenje od 40 sati nedeljno. Iz toga i proizilazi  da radno opterećenje  studenta u jednoj godini iznosi 1800 radnih sati, i da jedan bod odgovara približno 30 sati studijske aktivnosti studenta.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupe predmeta dati su u specifikaciji predmeta a  precizirani su u uslovima za upis, i dati u odredbama Statuta  Univerziteta Union Nikola Tesla.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa i uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija ove Ustanove i drugih visokoobrazovnih institucija je utvrđeno na osnovu kriterijuma koji su dati u Zakonu o visokom obrazovanju i Statutu Fakulteta: usklađivanje sadržaja i ciljeva studijskih programa vrši se pod uslovima podudarnosti programa od 80%; upoređivanje vrednosti i obima programa vrši se na osnovu opterećenja izraženog kroz vrednost ESPB bodova; upoređivanjem ukupnog opterećenja lica koje podnosi zahtev za promenu studijskog programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija. Na osnovu ovog kriterijuma uzeće se u obzir broj nedeljnih časova, predavanja, vežbi, seminara i dr.

Na realizaciji studijskog programa MAS Menadžment i preduzetništvo angažovani su eminentni stručnjaci za oblasti koje su predmet studija. Nakon završenog master studijskog progama studentima je omogućen nastavak na doktorskim studijama u zemlji ili inostranstvu.

Tabela 5.1. Raspored predmeta po semestrima i godinama studija možete pogledati OVDE.

Za detaljan pregled predmeta po godinama studija po akreditaciji iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.