Navigacija

Informatika

Cilj studijskog programa Informatika je da student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti računarskih nauka i informatike.

Svrha studijskog programa Informatika je obrazovanje studenata za profesiju master informatičara i osposobljavanje za primenu savremenih modela i aplikacija u oblasti računarskih nauka i informatike.

Dužina trajanja studija: Master akademske studije studijskog programa Informatika traju 1 godinu (2 semestra), vrednovane su sa 60 ESPB. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 60 časova.

Uslovi za upis: Master akademske studije studijskog programa Informatika namenjen je studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB). Uslovi za upis na studijski program dati su u Statutu univerziteta.

Ishod procesa učenja: Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti treba da se osposobe da svoja znanja mogu uspešno da implementiraju u oblasti računarskih nauka i za samostalno obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u ovoj oblasti i srodnih disciplina. U toku svakodnevnog rada studenti će biti sposobni da projektuju i implementiraju softverska rešenja i modele, da unapređujupostojeće modele, da ih testiraju,da ih plasirajuna tržište i da ocenjuju efekte njihove primene u radu sa različitim kategorijama korisnika.

Stručni akademski naziv: Master informatičar (Mast.inform.).

Plan i program master akademskih studija po akreditaciji iz 2020.godine možete naći OVDE.
Uverenje o akreditaciji studijskog programa iz 2020. godine možete pronaći OVDE.