Navigacija

Arhitektura i urbanizam


Studijski program Osnovnih akademskih studija nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije stvara i obrazuje visoko stručni kadar koji će stečena znanja primeniti u svim oblastima stvaralaštva iz domena arhitekture, urbanizma, građenja i dizajna. U tom smislu, nastava prvog stepena obrazovanja arhitekata koncipirana je tako da obuhvata nastavu iz polja tehničko-tehnoloških nauka, društveno humanističkih nauka i polja umetnosti, čime se obezbeđuje fundamentalna osnova za dalje profesionalno i naučno usavršavanje polaznika.

Ishod procesa učenja je sticanje osnovnih kvalifikacija arhitekata koje omogućavaju nastavak studija na master akademskim studijama arhitekture u zemlji i inostranstvu koji imaju slično strukturirane studijske programe i pristup tržištu rada u oblastima i nivoima poslova koji u skladu sa stečenom znanjima i veštinama. Završetak osnovnih akademskih studija omogućava zapošljavanje diplomiranih studenata u statusu saradnika u nizu zanimanja iz oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova i praktičan rad studenata a prema nastavnom planu i sadržaju pojedinih predmeta. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo, ali se tom prilikom studentima ukazuje i na istraživačke trendove u dotičnoj oblasti. Na vežbama, koje prate predavanja, studenti se kroz rad na konkretnim projektnim zadacima, ili istraživačkim temama bave predmetnom oblašću, dolazeći tako u najneposredniji kontakt sa materijom koja se izlaže. Vežbe mogu da budu auditorne, laboratorijske, računarske ili računske. Vežbe iz osnovnih predmeta koje se direktno bave problemima arhitektonskog i urbanističkog projektovanja imaju konsultatitivan karakter i temelje se na ličnom kontaktu predavača i studenta.

U zavisnosti od karaktera vežbi se određuje veličina grupe. Ukoliko je za organizaciju nastave neophodan pojedinačni kontakt nastavnika i studenata, onda su vežbe organizovane u malim grupama, sa značajnim fondom časova. Ovo naročito važi za osnovne predmete, koji se bave pitanjima projektovanja, arhitektonskog ili urbanističkog, i osnovnog osposobljavanja.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Osnovni cilj studijskog programa ARHITEKTURA I URBANIZAM je da svojom interdisciplinarnošću i multidisciplinarnošću, edukuje kadrove visokog stepena stručnosti za obavljanje složenih i kreativnih poslova u oblasti Arhitekture i urbanizma.

Cilj studijskog programa je da razvije temeljnu i izbalansiranu osnovu za postizanje znanja,kompetencija i veština iz oblasti Arhitekture i urbanizma. To, pored ostalog uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sklonosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za bavljenje profesijom.

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka na Fakultetu za graditeljski menadžment je razvijanje svesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja, razvoja društva u celini i unapređenje kvaliteta životnog prostora. Cilj studijskog programa je i upoznavanje studenata sa izazovima i prednostima timskog rada, što je za oblast arhitekture i urbanizma od izuzetnog značaja, jer je profesionalno bavljenje strukom koncipirano kao timsko i multidisciplinarno. Pored toga, studenti kroz nastavni proces razvijaju sposobnosti za saopštavanje i koherentno izlaganje svojih ideja, projektantskog koncepta, rezultata istraživačkog rada, učeći na taj način oblike kvalitetne komunikacije sa stručnom i širom javnošću.

U procesu restrukturisanja srpske privrede, posebno su traženi, edukovani, dobro profilisani kadrovi za uvođenje svetskih i evropskih standarda u svim domenima poslovanja. Kao bitni ciljevi ovog studijskog programa, što je u skladu sa ciljevima i zadacima Fakulteta za graditeljski menadžment, na kome se ovaj program izvodi, označene su implementacije novih obrazovnih standarda i tehnologija u nastavni proces. Za efikasno dostizanje navedenih ciljeva, u okviru studijskog programa ARHITEKTURA I URBANIZAM osnovnih akademskih studija Fakulteta za Graditeljski menadžment postavljeni su sledeći zadaci:

  • Unapređenje kvaliteta i obrazovnog nivoa nastavnog osoblja putem organizacije naučno-stručnih skupova u oblasti arhitekture i urbanizma;  
  • Usklađivanje nastavnih planova osnovnih studija sa suštinom nastavnih planova vodećih svetskih obrazovnih institucija i sa EU direktivama o regulisanim profesijama
  • Permanentno inoviranje nastavnih planova i programa;
  • Pronalaženje novih načina za inkorporiranje prakse u teoriju;
  • Uspostavljanje permanentnih i sigurnih komunikacijskih veza sa najnovijim naučnim dostignućima kroz međunarodnu saradnju u vidu stručnih i naučnih kontakata profesora i studenata i saradnje sa odgovarajućim stručnim organizacijama i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
  • Edukacija visokokvalitetnog stručno-naučnog kadra neophodnog za ostvarivanje strategije razvoja.
  • Postizanje kvaliteta ekvivalentnog evropskim i svetskim standardima.
  • Umrežavanje institucije sa privrednim subjektima u cilju obavljanja stručne prakse.

Akademski naziv: Diplomirani inženjer arhitekture

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2022. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2022.godine možete pogledati OVDE.

Uverenje o akreditaciji  studijskog programa iz 2016. godine možete pogledati OVDE.

Plan i program osnovnih akademskih studija po akreditaciji iz 2016.godine možete pogledati OVDE.