Navigacija

Arhitektura i urbanizam

Cilj studijskog programa: Osnovni cilj doktorskih studija Arhitektura i urbanizam je da nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije kandidate osposobi za samostalni istraživački rad na visokom akademskom nivou.

Ishod procesa učenja je znanje i sposobnost za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizama.

Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – arhitektura (dr).

Uverenje o akreditaciji doktorskih studija

Plan i program studija