Navigacija

Akreditacija

Akreditaciju Univerziteta "Union - Nikola Tesla" možete pronaći sa LINKU 

Dopunu dozvole za rad Univerziteta "Union - Nikola Tesla" možete pronaći na LINKU  

IZVEŠTAJI

Rešenje o akreditaciji naučnoistraživačkog rada NIR možete pronaći na LINKU 

  • Tabela 5.1 Zbirni pregled naučnoistraživačkih projekata koji se trenutno realizuju na univerzitetu
  • Tabela 5.2 Lista naučnoistražvačkih projekata koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi
  • Tabela 5.3 Lista saradnika uključenih u naučnoistraživačke i umetničkoistraživačke projekte koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi.
  • Tabela 5.4 Zbirni pregled naučnoistraživačkih rezultata u ustanovi u prethodnoj kalendarskoj godini Plan naučnoistraživačkog ili umetničkoistraživačkog rada  - Prilog 5.1
  • Dokument o akreditaciji ustanove kao NIO - Prilog 5.2
  • Godišnji izveštaj ustanove ili srodan dokument - Prilog 5.3
  • Spisak  najznačajnijih objavljenih rezultata ustanove za predhodnu kalendarsku godinu (sistematisan po oznakama resornog Ministarstva, ne više od 50 referenci) - Prilog 5.4
  • Finansijski plan za 2018. godinu - Prilog
  • Dozvole za rad - Prilog

Komisija za vrednovanje kvaliteta
Strategija obezbeđenja kvaliteta
Poseban standard