Navigation

Doctoral dissertations

Dissertations for public inspection

1. THE EFFECT OF MODERN BUILDING SYSTEMS AND MATERIALS ON THE FUNCTIONAL AND AESTHETIC PERFORMANCE OF THE INTERIOR ON THE MODEL EXAMPLE OF A RESTAURANT, candidate Salem I. Shwika

REPORT OF THE COMMISSION on the completed doctoral dissertation

2. BUILDING MATERIAL AS A PERFORMANCE OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE IN THE FUNCTION OF EVALUATING A NEIGHBORHOOD UNIT, kandidat Kaled Ben Omran

REPORT OF THE COMMISSION on the completed doctoral dissertation

List of defended dissertations:

1. ULOGA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SISTEMU ODRŽIVOG RAZVOJA NA PRIMERU ODRŽIVE IZGRADNJE U LIBIJI, kandidat Elesawi, Abdulbaset Mohamed A.

2. DISIPACIJA MEHANIČKE ENERGIJE PRELIVNOG MLAZA POMOĆU SUPROTNOG TOKA, kandidat Alghwail, Amad.Deen Abdusalam S.

3. ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIVREDNOM RAZVOJU REPUBLIKE SRBIJE – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA, kandidat Dušan J. Aničić

4. METODOLOGIJA IZBORA ADEKVATNE PRORAČUNSKE METODE U OPTIMALNOM PROJEKTOVANJU ENERGETSKI EFIKASNIH ZGRADA, kandidat Asharee, Assedeq A.

5. OBLIKOVANJE I POZICIONIRANJE OBJEKTA PRIMENOM NUMERIČKE OPTIMIZACIJE U CILJU POBOLJŠANJA NJEGOVIH PERFORMANSI UKONTEKSTU ENERGETSKE EFIKASNOSTI, kandidat Dušan Barović

6. FLORISTIČKA I VEGETACIJSKA ISTRAŽIVANJA U CILJU INTEGRALNE ZAŠTITE REZERVATA PRIRODE MSALATA U LIBIJI, kandidat Aiad Ezarzah, Alhusein M.

7. HOLISTIČKI PRISTUP IDENTIFIKACIJI FAKTORA KOJI UTIČU NA PERFORMANSE GRAĐEVINSKIH PROJEKATA U LIBIJI, kandidat Elhnaish, Fathi E.

8. METODOLOŠKI PRISTUP IDENTIFIKACIJI PRIORITETNIH CILJNIH GRUPA U PROMOVISANJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA NIVOU LOKALNE SAMOUPRAVE, kandidat Jovanović Goca

9. PROCENA UTICAJA FAKTORA STRESA I NJIHOVIH EFEKATA NA ŠUME SA CILJEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI, kandidat Češljar, Goran D.

10. UNAPREĐENJE ARHITEKTONSKO-KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA U PROCESU OBNOVE VIŠEPORODIČNIH STAMBENIH ZGRADA IZ PERIODA SOCIJALISTIČKE IZGRADNJE U BEOGRADU, kandidat Lukić V. Jasmina

11. ISTRAŽIVANJA PARAMETARA ŽIVOTNE SREDINE I ANALIZA UTICAJA NA KVALITET PRINOSA, kandidat Marković S. Jelena

12. SAVREMENE METODE PRAĆENJA RADIONUKLIDA I OSTALIH POKAZATELJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE U CILJU OPTIMALNOG UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJUMA PČINJSKOG OKRUGA, kandidat Džoljić Jovana

13. UNAPREÐENJE PERFORMANSI ENERGETSKI EFIKASNOG PROJEKTOVANJA EKSPERIMENTALNIM SIMULACIONIM ISTRAŽIVANJIMA PCM MATERIJALA I UGRADNJOM FOTONAPONSKIH SISTEMA U OMOTAČE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, kandidat Jovanović Đ. Jovana

14. AKUMULACIJA UGLJENIKA I AZOTA U ORGANSKOJ PROSTIRCI, ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU I ŠUMSKOJ BIOMASI, kandidat Hadrović, Sabahudin

15. PROBABILISTIČKI NORMATIVI ZA PLANIRANJE U USLOVIMA NEIZVESNOSTI, kandidat Khaled, Almayouf O.

16. MATEMATIČKI MODEL RAZNOVRSNOSTI ODONATA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U ZAVISNOSTI OD GLAVNIH KARAKTERISTIKA STANIŠTA, kandidat Abulsba, Khalil Salem

17..METODE ARHITEKTONSKE INTEGRACIJE SOLARNIH ĆELIJA NA MODELSKOM PRIMERU MATERIJALIZACIJE OMOTAČA ENRGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA U LIBIJI, kandidat Dagali, Khaled K.Salem

18. ANALIZA EKOLOŠKI POVOLJNE METODE UKLANJANJA TEŠKIH METALA IZ KONTAMINIRANIH VODA, kanidat Vojvodić G. Kristina

19. UPOREDNA ANALIZA IZABRANIH POKRETACA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM NA BAZI POKAZATELJA U OPŠTINAMA U SRBIJI, kandidat Nikolić T. Magdalena

20. BARIJERE I POKRETAČI ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI, kandidat Maja A. Vrbanac

21. URBANISTIČKO PLANIRANJE GRADSKIH OBALA U BEOGRADU KROZ ISTRAŽIVANJE MITOLOGIJE KAO POKRETAČA KREATIVNE EKONOMIJE, kandidat Milovanović Z. Miloš

22. MIGRACIJA RADONA IZ GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I IZRADA SOFTVERA ZA MODELOVANJE I MAPIRANJE, kandidat Nikolić D. Mladen

23. UPRAVLJANJE VREDNOSTIMA, PRIMENA LOKALNIH ZNANJA I UČENJE IZBOROM SLUČAJEVA (CASE BASED REASONING) KAO PODRŠKA DONOŠENJU ODLUKA NA MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA, kandidat Šurlan V. Nebojša

24. KVALITATIVNA I KVANTITAVNA ANALIZA UZROKA NEUSPEHA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA, kanidat Čulić Nikola

25. PRILOG IZUČAVANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VREDNOVANJE EKONOMSKIH EFEKATA I PERFORMANSI ENTITETA NA OSNOVU FUNKCIJA RAČUNOVODSTVA, KONTROLE I REVIZIJE, kandidat Prokopović D. Tijana

26. PROCENA I UPRAVLJANJE RIZICIMA TEHNIČKO - TEHNOLOŠKIH SISTEMA U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA ŠIRE DRUŠTVENE ZAJEDNICE I SISTEMA, kandidat Milošević Rade

27. LIDERSKI KONCEPT POSLOVANJA -FUNKCIJA KREIRANJA ORGANIZACIJE VISOKIH PERFORMANSI, kandidat Miletić S. Vuk

28. VIBRACIJE LAKIH ČELIČNIH MEĐUSPRATNIH KONSTRUKCIJA U PREFABRIKOVANIM OBJEKTIMA I UTICAJ NEKONSTRUKTIVNIH ZIDOVA NA NJIHOVE MODALNE KARAKTERISTIKE, kandidat Kotur P. Smiljana

29. PRIMENA VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE KOD IZBORA KONSTRUKTIVNOG REŠENJA SANACIJE KLIZIŠTA, kandidat Nikola Gvozdović